Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính daonh nghiệp

Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh daonh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau. Kế toán ở doanh nghiệp chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô | CHƯƠNG 1 NHŨNG VAN ĐỂ chung VỂ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . Đặc điểm của kế toán tài chính doanh nghiệp Trong các doanh nghiệp để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận xử lý hệ thống hoá thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô đã trở thành một công cụ quản lý kinh tế quan trọng một bộ phận cấu thành hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị truờng kế toán đuạc xác đinh nhu một mặt của hoạt động kinh tế nói chung quá trình sản xuất kinh doanh nói riêng và kế toán đuạc định nghĩa theo nhiều cách khác nhau -Theo uỷ ban thực hành kiểm toán quốc tế một hệ thống kế toán là hàng loạt các nhiệm vụ ở một doanh nghiệp mà nhờ hệ thống này các nghiệp vụ đuạc sử lý nhu một phuơng tiện các ghi chép tài chính -Theo Gene Allen Gohlke giáo su tiến sỹ viện đại học Wiscónsin Kế toán là một khoa học liên quan đến việc ghi nhận phân loại tóm tắt và giải thích các nghiệp vụ tài chính của 1 tổ chức giúp ban giám đốc có thể căn cứ vào đó mà làm quyết định -Theo Rober CN AnthoNy tiến sỹ truờng đại học Harvard Kế toán là một ngôn ngữ của việc kinh doanh -Theo liên doàn kế toán quốc tế IFAC Kế toán là nghệ thuật ghi chép phản ánh tổng hạp theo một cách riêng có bằng chứng về những khoản tiền các nghiệp vụ và các sự kiện mà chúng có ít nhất một phần tính chất tài chính và trình bày kết quả của nó. -Theo luật kế toán đuạc Quốc hội nuơc Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 Kế toán là việc thu thập xử lý kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính duới hình thức giá trị hiện vật và thòi gian lao động. Với các cách định nghĩa khác nhau nhung đều thể hiện bản chất của kế toán là hệ thống thông tịn và kiểm tra vè hoạt động kinh tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.