Báo cáo tài chính

Nội dung tài liệu "Báo cáo tài chính" sẽ giới thiệu đến bạn nội dung chính của báo cáo tài chính, trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính, nơi nhận báo cáo tài chính và các quy định chung về báo cáo tài chính. | Báo cáo tài chính 1. Nội dung báo cáo tài chính - Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo - Bảng cân đối kế toán - Kết quả hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 01 - DNN Mẫu số B 02 - DNN Mẫu số B 09 - DNN - Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gải thêm 02 phụ biểu sau - Bảng cân đối tài khoản - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN Mẫu số F 01 - DNN Mẫu số F 02 - DNN Ngoài ra để phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế tài chính yêu cầu chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác. 2. Trách nhiệm thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính Tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực kinh tế tư nhân có tư cách pháp n hân đầy đủ đều phải lập và gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của chế độ này. a. Đối với các công ty TNHH công ty cổ phần và các loại hình hợp tác xã Không bao gồm HTX tín dụng và HTX nông nghiệp thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. b. Đối với các doanh nghiệp tư nhân công ty hợp danh thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hànhhoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Nơi nhận báo cáo tài chính Loại hình doanh nghiệp Nơi nhận báo cáo tài chính Cơ quan thuế Cơ quan đăng ký kinh doanh Cơ quan Thống kê 1. Công ty TNHH Công ty cổ phần Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân X X X 2. Hợp tác xã Không bao gồm Hợp tác xà tín dụng và Hợp tác xã nông nghiệp X X X Chương I Quy định chung Điều 1 Tất cả các hộ sản xuất kinh doanh chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp xây dựng vận tải khai thác tài nguyên nuôi trồng thuỷ sản kinh doanh thương nghiệp ăn uống phục vụ sửa chữa và các dịch vụ khác . có doanh số bán hàng theo quy định của Bộ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.