Thị trường chứng khoán_ Chương 4

Chương 4 : Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép (10 tiết) Mục đích học tập của chương Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được : 1. Khái niệm tài khoản và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản trong hệ thống các phương pháp kế toán. 2. Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có 3. Hiểu rõ các mối quan hệ đối ứng kế toán. 4. Nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu | Chương 4 Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép 10 tiết Mục đích học tập của chương Học xong chương này sinh viên phải hiểu được 1. Khái niệm tài khoản và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản trong hệ thống các phương pháp kế toán. 2. Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ ghi Có 3. Hiểu rõ các mối quan hệ đối ứng kế toán. 4. Nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu phản ánh tài sản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. 5. Xác định đo lường và phân tích được các giao dịch các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh thông qua sử dụng phương trình kế toán cơ bản và tài khoản kế toán. 6. Biết ghi chép các nghiệp vụ vào sổ Nhật ký và Sổ cái. 7. Hiểu rõ về hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam ban hàng theo quyết định 15 2006 ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ tài chính. 8. Phân biệt được kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. . Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản . Khái niệm phương pháp đối ứng - tài khoản Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của tài sản nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán. Như đã trình bày trong chương 1 mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động kép ảnh hưỏng đến ít nhất hai đối tượng kế toán cụ thể tạo nên mối quan hệ đối ứng cân bằng nhau về lượng giữa chúng. Do vậy để biểu hiện được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của nghiệp vụ dựa trên phương pháp đối ứng tài khoản trước hết người ta tiến hành phân tích tác động của nghiệp vụ đến các đối tượng kế toán liên quan có nghĩa là xác định chiều hướng biến động tăng hay giảm của các đối tượng này sau đó sử dụng phương trình kế toán cơ bản để phân tích nội dung kinh tế của nghiệp vụ và thông qua các tài khoản liên quan để biểu hiện sự cân bằng về lượng giữa các đối tượng liên quan trong từng nghiệp vụ. Như vậy chúng ta không thể nghiên cứu phương pháp đối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.