Thị trường chứng khoán_ Chương 5

Chương 5 : Hệ thống báo cáo tài chính (10 tiết) Mục đích học tập của chương Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được : 1. Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán trên góc độ cung cấp thông tin cho quản lý. 2. Hiểu được mối quan hệ giữa phương pháp tổng hợp cân đối kế toán và các phương pháp kế toán khác. 3. Nắm được nguyên tắc và phương pháp lập các bảng tổng hợp - cân đối kế toán. . Phương pháp tổng hợp - cân đối. | Chương 5 Hệ thống báo cáo tài chính 10 tiết Mục đích học tập của chương Học xong chương này sinh viên phải hiểu được 1. Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán trên góc độ cung cấp thông tin cho quản lý. 2. Hiểu được mối quan hệ giữa phương pháp tổng hợp cân đối kế toán và các phương pháp kế toán khác. 3. Nắm được nguyên tắc và phương pháp lập các bảng tổng hợp - cân đối kế toán. . Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán . Cơ sở hình thành phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán Tổng hợp - cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản nguồn vốn kết quả kinh doanh và các luồng tiền tạo ra từ quá trình hoạt động của doanh nghiệp trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán. Chính những cân đối vốn có của đối tượng kế toán là cơ sở để hình thành nên phương pháp tổng hợp - cân đối. Sự thống nhất về lượng được duy trì thường xuyên vào mọi thời điểm thể hiện qua đẳng thức kế toán. Nó thể hiện sự bảo toàn vật chất trong quá trình vận động của đối tượng kế toán dẫn đến sự cân bằng giữa tăng và giảm giữa Nợ và Có từ đó hình thành nên các quan hệ cân đối giữa một bên là số dư đầu kỳ và số phát sinh tăng trong với bên kia là số phát sinh giảm trong kỳ và số dư cuối kỳ của đối tượng kế toán. Tổng hợp - cân đối kế toán là một phương pháp tổng hợp quan trọng. Nó được sử dụng để tiến hành các tổng hợp - cân đối trên từng bộ phận của tài sản nguồn vốn từng quá trình kinh doanh hoặc cân đối trên toàn bộ tài sản và nguồn vốn hoặc cân đối trên toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. . Tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán Với phương pháp tổng hợp - cân đối thông qua các bảng tổng hợp - cân đối kế toán có thể cung cấp những thông tin khái quát và tổng hợp nhất về vốn kinh doanh quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà các phương pháp khác như phương pháp chứng từ kế toán phương pháp đối ứng tài khoản hay phương pháp tính giá không thể cung cấp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    49    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.