Các thủ tục về: Kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp

Các thủ tục về: Kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế Theo Quyết định số 197/ 2003/ QĐ_TTg ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. | CÁC THỦ TỤC VỀ KÊ KHAI NỘP THUẾ GTGT TNDN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ KÊ KHAI TỰ NỘP THUẾ Theo Quyết định số 197 2003 QĐ-TTg ngày 23 9 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai tự nộp thuế 1. Về đăng ký thuế Cơ sở kinh doanh thực hiện thí điểm cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai tự nộp thuế tiếp tục sử dụng mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp không phải đăng ký thuế lại với cơ quan thuế. 2. Kê khai và nộp thuế GTGT a Kê khai thuế - Cơ sở kinh doanh tự tính và kê khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu tờ khai do Bộ Tài Chính ban hành. - CSKD không phải gửi các bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT. - Thời hạn nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế là ngày 25 của tháng tiếp theo. Ngày nộp tờ khai được xác định là ngày bưu điện đóng dấu gửi đi đối với trường hợp gửi tờ khai qua bưu điện hoặc là ngày cơ sở kinh doanh nộp tờ khai trực tiếp tại cơ quan thuế. b Kê khai điều chỉnh - Sau khi đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế nếu cơ sở kinh doanh có sự sai sót nhầm lẫn về số liệu đã kê khai cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai điều chỉnh với cơ quan thuế như sau Nếu còn trong thời hạn kê khai theo quy định thì CSKD lập và nộp tờ khai thay thế cho tờ khai đã gửi cơ quan thuế. Nếu quá thời hạn quy định thì kê khai điều chỉnh tại các dòng kê khai điều chỉnh của kỳ phát hiện sai sót Cơ sở kinh doanh phải gửi kèm theo bản giải trình kê khai điều chỉnh thuế GTGT . - Cơ sở kinh doanh thực hiện thí điểm không phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế nhưng hàng tháng CSKD phải rà soát hoá đơn chứng từ sổ sách kế toán của tháng trước để kịp thời phát hiện những khoản thuế còn để sót chưa kê khai hoặc số thuế nộp chưa đúng với số thuế phải nộp để kịp thời kê khai điều chỉnh bổ sung vào tờ khai của tháng tiếp theo. c Nộp thuế - Hàng tháng cơ sở kinh doanh nộp tiền thuế GTGT vào ngân sách nhà nước theo số đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT chậm nhất không quá thời hạn nộp tờ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    20    1    25-01-2022
5    8    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.