Chương 2: Chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo thời gian và địa điểm vào các bản chứng từ kế toán. Phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ cho công tác kế toán. Chứng từ kế toán minh chứng pháp lý bằng giấy tờ, văn bản chứng minh cho các NVKT đã thực sự phát sinh và hoàn thành. Sử dụng để ghi sổ kế toán | j CHÜ0NG II CHÚNG TÜ KE TOAN 1 ĐT SDTT bên trong PP chứng từ PP tài khoản PP tổng hợp cân đôi PP tính giá 2 NOI DUNG Khái niệm nội dung và ý nghĩa Các yếu tố của chứng từ kế toán Phân loại chứng từ kế toán Trình tự luân chuyển chứng từ.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG