Phần 2: Kế toán doanh nghiệp_ Chương 5

Phần 2: Kế toán doanh nghiệp Chương 5: Kế toán Tài sản cố định 1. Nguyên tắc chung kế toán TSCĐ Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý Phân loại TSCĐ một cách khoa học Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ chính xác Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý Từng TSCĐ riêng biệt, có kết cấu độc lập và thực hiện một chức năng nhất định hoặc là một tổ hợp liên kết nhiều bộ phận cùng thực hiện một chức năng. Tiêu chuẩn TSCĐ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài. | 4Ề Phần 2 Kế toán doanh nghiệp Chương 5 Kế toán Tài sản cố định . Nguyên tắc chung kế toán TSCĐ Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý Phân loại TSCĐ một cách khoa học Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ chính xác .1 Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý Từng TSCĐ riêng biệt có kết cấu độc lập và thực hiện một chức năng nhất định hoặc là một tổ hợp liên kết nhiều bộ phận cùng thực hiện một chức .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG