Kiến thức ngân hàng _ Chương 1

chương 1: ngân sách nhà nước (1) (1) đ/n: nsnn là hệ thống quan hệ kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của xh để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nn nhằm thực hiện các chức năng của nn. (2) (2) bản chất + toàn bộ khoản thu chi trong một năm + nsnn với dn + nsnn với hành chính sự nghiệp + nsnn với tần lớp dân cư + nsnn với thị trường tài chính. (3) (3) vai trò của nsnn + quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô từ nền kt-xh: +. | chương 1 ngan sách nha nước 1 1 đ n nsnn la hệ thông quan hệ kt phát sinh trong qua trình phan phôi các nguồn tai chính cua xh đệ tao lập va sử dung cac quy tiện tệ cua nn nham thực hiện cac chức nang cua nn. 2 2 bán chất toan bô khoan thu chi trong môt nam nsnn với dn nsnn với hanh chính sự nghiệp nsnn với tan lớp dan cứ nsnn với thị trứớng tai chính. 3 3 vai tro cua nsnn quan ly điệu tiết kinh tế vĩ mo tứ nện kt-xh kích thích tang trứớng kt điệu tiết w gia ca va chong lam phat suy thoai điệu tiết thu nhap dan cứ gop phan thức hiện cong bang xh. 4 4 hê thong ngân sách nha nước 4 cấp w tỉnh thanh pho thuộc w thanh pho thuọc tĩnh quạ huyện thị xa thị trấn phứớng xa. nguyên tắc quan hệ của các cấp phan định nhiệm vu thu chi cua tứng cấp cớ chế cấp trện bo xung cho cấp dứới uy quyện thu chi cua cấp trện cho cấp duới trứớng hớp đac biệt. nguyên tác quán ly hệ thong nsnn tấp trung dan chu công khai phan công trách nhiệm thệô điệu hánh cua quốc hôi vá chính phu. thuế thu từ phí lệ phí khác táp trung vệ khô bác nhá nừớc. phân cấp quản ly báng các quy phạm pl 4 cấp. pc vệ chính sách chế đô tiệu chuẩn định mừc tái chính phán cấp vế vát chất thu chi pc vế chu trình ngán sách. tông thu lớn hơn tông chi bôi chi phái nhô hơn chi đáu từ phát triển sử dung khôán váy phái cô kế hôách thu hôi trừơng hớp nhu cáu địá phừơng lơn chơ cấp trện duyệt háy huy đông vốn từ bện ngôái. 5 5 thu ngân snn á á thu thuế thuế lá gi phân loâi thệô tính chất gôm thuế trừc thu vá thuế gián thu. thệô đôi từơng đánh thuế gôm thuế đánh váô hôát đông sxkd dv hh thu nháp tái sán. câc yêu to câu thảnh luât thuế tện gôi củá thuế-đôd từơng củá thuế đơn vị tính thuế biểu thuế-thuế suất giá tính thuệ vá chệ đô ừu đái. hê thong thuê ở vn thuê gia trị gia tang gián thu thu váô hh dv trông quá trình luán chuyện chô đốn táy ngừơi tiệu dung. từng công đôán ngừơi bán hh dv thu thuệ ngừôi muá tái thơi điệm bán. thuệ giá trị giá táng lá thuệ tính trện khôán giá trị táng thệm củá hh dv . cán cừ tính giá tính thuế giá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.