Kinh doanh chứng khoán_ Chương 1

Khái niệm và nguyên tắc kinh doanh chứng khoán . Khái niệm Kinh doanh chứng khoán là những dịch vụ do tổ chức kinh doanh chứng khoán cung cấp cho khách hàng bao gồm: mua bán chứng khoán, báo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý tài sản, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. . Các điều kiện kinh doanh chứng khoán Hoạt động kinh doanh chứng khoán dựa trên các nhóm điều kiện chủ yếu: - Nhóm nguyên tắc tài chính + Có năng lực tài chính (có đủ vốn theo quy định của pháp luật,. | CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN . Khái niệm và nguyên tắc kinh doanh chứng khoán . Khái niệm Kinh doanh chứng khoán là những dịch vụ do tố chức kinh doanh chứng khoán cung cấp cho khách hàng bao gồm mua bán chứng khoán báo lãnh phát hành chứng khoán quản lý tài sản tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. . Các điều kiện kinh doanh chứng khoán Hoạt động kinh doanh chứng khoán dựa trên các nhóm điều kiện chủ yếu - Nhóm nguyên tắc tài chính Có năng lực tài chính có đủ vốn theo quy định của pháp luật cơ cấu vốn hợp lý đảm bảo nguồn tài chính trong cam kết với khách hàng và đủ năng lực tài chính để giải quyết những rủi ro có thế phát sinh trong quá trình kinh doanh. Cơ cấu tài chính hợp lý có khả năng thanh khoản và có chất lượng tốt đế thực hiện kinh doanh với hiệu quả cao. Thực hiện chế độ tài chính theo quy định của nhà nước thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước tuân thủ các quy định về tài chính theo pháp luật và thực hiện báo cáo tài chính đầy đủ trung thực Phải tách bạch tài sản của mình và tài sản của khách hàng. Không được dùng vốn tài sản của khách hàng đế làm nguồn tài chính phục vụ kinh doanh của công ty. - Nhóm điều kiện về đạo đức chủ thế kinh doanh chứng khoán phải hoạt động theo đúng pháp luật chấp hành nghiêm các quy chế tiêu chuấn hành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán. Có năng lực chuyên môn có tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc. Giao dịch trung thực công bằng vì lợi ích của khách hàng đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của công ty. Trong trường hợp có sự xung đột giữa lợi ích của công ty và lợi ích của khách hàng phải ưu tiên lợi ích của khách hàng. Cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin cần thiết cho khách hàng bảo vệ tài sản của khách hàng bí mật các thông tin về tài khoản của khách hàng trừ trường hợp khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Không đựơc sử dụng các lợi thế của mình làm tốn hại đến khách hàng và ảnh hưởng xấu đến hoạt động chung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
207    23    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.