Kiến thức ngân hàng _ Chương 2

Tham khảo tài liệu 'kiến thức ngân hàng _ chương 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 2 tai chính dn 1 1 k n trong doanh nghiệp phan tai chính vận động trong nội tại với nha nước với cac dn với nhau. hiện tượng tcdn biệu hiện sự vân động dich chuyện cac luon gia trị phục vu trong qua trình hoat đọng sxkd cua dn. bản chất tcdn la hệ thong cac quan hệ kinh tế nay sinh trong qua trình phan phoi cac nguồn tai chính gang liện với việc tao lap va sự dung cac quy tiện tệ cua dn để phuc vu cho yệu cau sxkd cua dn. 2 2 vai tro cua tcdn no ton tai va tuan thệo quy luạt khách quan tcdn con bị chi phoi bới cac muc tiệu va phướng hướng kinh doanh cua dn. nhưng no cung kìm ham va thuc đay kinh doanh. đoi hoi cua vai tro phai co trình đo quan ly quan ly vĩ mo cua nện kt thệo hướng tao thuạn lới cho cac dn. vai tro huy đông khai thac nguon tai chính nham đam bao yệu cau kinh doanh to chưc sử dung von co hiệu qua nhất cua dn. cần xac định đung nhu cau can huy đong von lựa chon nguon tai trớ lựa chon phướng tưc đon bay kt đệ huy đong von đệ nguon von bao toan va phat triền nang cao mưc song cua ngưới lao đong. vai tro đon bay kích thích va điệu tiết hoat đong kinh doanh. vai tro cong cu kiệm tra cac hoat đong kinh doanh cua doanh nghiệp. 3 3 von kinh doanh cua cac dn la lướng tiện khong ngừng bao toan va phat triện a a tài sản co định khai niệm là tai sản cua dn có thời gian sử dụng dai có gia trị lớn đặc điệ9m tham gia nhiều chu ly kinh doanh gia trị đửờc luan chuyển tửng phan vaó gia trị sp. phan loai tscđ hửu hình đất đai nha cửa vật kiến truc may móc thíềt bị day chuyền cóng nghề phửờng tiền truyền tai truyóền dan thiết bị dung cu quan ly khac. tscđ vó hình gia trị sử dung tai nguyền của nha nửờc chi phí thanh lạp chuẩn bị kinh dóanh chi phí bang phat minh sanh chề chi phí nghiền cửu phat triền lời thề thửờng mai quyền đặc nhửờng khai thac đóc quyền nha hiều thửờng hiều quyền thuề ts chi phí xdựng cờ ban cac quy ky cửờc đau tử chửng khóán đai han góp vón liền dóanh đau tử dai han khac. khấu hao vặ cặc phương phặp khấu hao tscđ haó món hửu hình chỉ xuất .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    84    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.