Đề án thành lập trung tâm dạy nghề

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Đề án thành lập trung tâm dạy nghề | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- , ngày tháng năm 20. ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Phần thứ nhất SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực). 2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực). 3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn. 4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Phần thứ hai MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập: - Tên trung tâm dạy nghề: . Tên giao dịch quốc tế (nếu có): - Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: - Số điện thoại: Fax: .Email: . - Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): - Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): - Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc: (Có sơ yếu lý lịch kèm theo) - Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm: II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề: 1. Mục tiêu chung: 2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo. Số TT Tên nghề và trình độ đào tạo Thời gian đào tạo Dự kiến tuyển sinh đến năm 20. 20 20 20 20 20 I Sơ cấp nghề 1 2 . . II Tổng cộng III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm 1. Cơ cấu tổ chức: - Ban Giám đốc; - Các phòng chức năng; - Các Tổ chuyên môn. 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chuyên môn. IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm 1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề a) Cơ sở vật chất: - Diện tích đất sử dụng: + Đất xây dựng: + Đất lưu không: - Diện tích xây dựng: + Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành. + Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn. + Các hạng mục khác b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất). 2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề: - Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý. - Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo. 3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo. 4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án: - Nguồn vốn; - Kế hoạch sử dụng vốn. Phần thứ ba KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất. 2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị. 3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề. 4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình. 5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên. Phần thứ tư HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI 1. Về kinh tế. 2. Về xã hội, môi trường. 3. Tính bền vững của đề án. (1) (2) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có). (2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.