Kiến thức ngân hàng _ Chương 3

Có từ xưa nhưng chú ý nhất là sau tkỷ 18 xác suất thống kê ra đời làm phát triển nhiều loại bh. (2) các loại quỹ bảo hiểm trong nền kinh tế (a) (a) quỹ dự trữ không tập trung: các dn hình thành để khắc phục rủi ro, dự trữ trong thu nhập của hộ gia đình để phòng bất trắc. quy mô loại này nhỏ, nhưng rủi ro thường lớn. (b) (b) quỹ dự trữ tập trung: do nhà nước xây đựng, trích từ ngân sách để chống các vấn đề kt-xh. (c) (c) quỹ bảo hiểm ờ các. | chương 3 Bao hiểm 1 1 nguồn gốc co từ xưa nhưng chu ý nhất là sau tký 18 xác suất thông kê ra đời làm phát triển nhiều loại bh. 2 các loai quy bao hiểm trong nen kinh tế a a quý dư trừ không táp trung các dn hình thanh đê khấc phục rui ro dự trừ trong thu nhập cua hô gia đình đê phông bất trấc. quý mô loại nay nho nhừng rui ro thường lờn. b b quý dừ trữ tấp trung do nha nừờc xay đừng trích từ ngan sấch đê chông cấc vấn đê kt-xh. c c quý bao hiêm ờ cấc công tý kinh doanh bao hiêm môt phan von từ cô của dn phan côn lai do ngừời tham gia bao hiêm đông gôp. ừu điêm la đông ngừời tham gia đên bu to thấ lờn. 3 3 báo hiế9m thương mai han chế từ hai quý a b lam cho hiệu quả chung nên kinh tế không vừờt qua đừờc. nhờ vấo công đông tham gia ganh chịu cho ngừời thịêt hai nhờ tính từờng hô nấý mấ hình thanh nên bao hiêm thừờng mai la cam kết bao đấm cô điêu kiên cua tổ chức kt đôi vời ngừời tham gia bao Hêm đừờc thừc hiên thông quý phan tan rui ro va nguýên tất từờng hô. a a cấc ýêu tô cờ ban cua bhtm chu thế bh la tô chừc cô từ cấch phấp nhan kinh doanh tronh lĩnh vực bh đừờc khai thấc cấc loai hình bh thu phí va cô trấch nhiêm bôi thừờng. ngươi được bh la ngừời bình thừờng cô đêu kiên mua bh ngừời tao nên đôi từờng bh. ngưôi ky kết hợp đong bh la ngừời ký thanh toan phí bh va cô trấch nhiêm đê phông ngan ngừa ton thất. ngưôi thu hưông ngừời nhân bôi thừờng trong pham vi cua hờp đông. đoi tượng bh la tai sấn cua ngừời sờ hừu tính mang than thê sức khôê con ngừời trấch nhiêm dấn sừ. rui ro bh nguôn gốc rr tự nhiên rr kt-xh nguýên nhấn rr khấch quan rr chu quan trang thai rr tĩnh rr đông . tón thất bh hấu qua. gia trị bh lấ khai niêm dung đê phấn anh cho đôi từờng bh bang tai sấn. sô tiến bh sô tiên cam kết đên bu ờ mừc cao nhất. so tiến boi thương sô tiên tra ờ môt tình huống bh sấý ra nấm trong thời hiêu cua hờp đông. ton thất toan bôt thì sô tiên bôi thừờng sê bang sô tiên bh. phạm vi bh là những giới hạn rủi ro cho đốì tượng được bh. gom nguyên nhân thời gian và không gian.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.