Kiến thức ngân hàng _ Chương 4

+ Hoá tệ + tiền kim loại + tiền giấy (tiền tín dụng). (3) (3) các hình thức tiền tệ + tiền qua ngân hàng (bút tệ): + tiền điện tử (4) bản chất: dùnglàm phương tiện trao đổi. (5) (5) chức năng + phương tiện trao đổi + thước đo giá trị + phương tiện tích luỹ + phương tiện lưu thông + phương tiện thanh toán + tiền tệ thế giới (6) (6) cung cầu tiền tệ trong nền kt w mức cầu phụ thuộc vào hai nhân tố mức cầu giao dịch từ dn và hộ gia đình, lãi suất tác động mạnh đến mức. | chương 4 tiền tê va lựu thong tiền tê 1 1 quá trình phát triền 2 2 các hình hình thực tiền tề hoa tệ tiện kim loại tiện giấy tiện tín dụng . 3 3 các hình thực tiền tề tiện qụạ ngấn hang bụt tệ tiện điện tử 4 bán chất dụnglấm phửơng tiện trao đoi. 5 5 chực náng phửơng tiện trao đoi thửớc đo gia trị phửơng tiện tích lụy phửơng tiện lửụ thong phửơng tiện thanh toan tiện tệ thế giới 6 6 cung cáu tiền tề trong nền kt w mửc caụ phụ thụộc vao hai nhan to mửc caụ giao dịch từ dn va ho gia đình lai sụất tac động manh đến mửc caụ. va mửc caụ vệ tai san. ngụon cụng ửng tiện dựa vao tốc đo tang trửớng kt hang nam chỉ so trửớc gia cụa hang hoa tình hình lam phat mửc tham hụt can can ngan sach mức tham hụt can can thanh toan quốc tế kênh tín dụng chiết khấu kênh ngan sấch chính phu vay va tra ngan hang trung ứơng phat hanh tiên đê mua dứ trứ ngoai tê. 7 7 xác định khôi lượng tiền lựu thong M1 tiên kim khí tiên giấy ky gởi sứ dung sêc tiên manh. M2 M1 cấc loại tai san dê chuyên đối thanh tiên nhứ tiết kiêm gởi cố ky han M3 M1 M2 va tai khoan ngoai tê cấc phiếu tiên gởi tiết kiêm M4 M3 cấc loai chứng khoan co kha nang chuyển nhứởng . 8 8 lam phát lam phất la tình trang gia ca chung khong ngừng tang lên do tiên giấy lứu thong tran ngập no mang gia trị danh nghĩa va do sự bất on trong đởi song kt-xh. a a nguyền nhán do thứa khôi lứởng tiên tê lứu thong chi phí sx tang do cấu vứởt qua kha nang cung do cở cấu kinh tế do cấc cu soc nhứ dấu tho thiên tai chính trị khong tin vấo tiên nội phấi phan tích đu . b b phán lôái vừa phai nho hởn 10 phi mấ 2-3 con so lởn hởn 1000. c c háu quá quy mo sx khong tang-cở cấu sx mất can đoì-thứởc đo cua đong tiên bị thu hêp-đấu cở tích trứ tang cang lam lam phat tang cao-mức đo tin cay cua hê thong tín dung giảm-nhà nứởc in tiên vấo lứu thong va lam lam phất tran trong hởn. d d khấc phuc đong bang tiên tê điêu tiết lai suất tang thuế cất giam chi tiêu bấn giấy tở co gia. kím giứ giấ cấ tang tứ do mấu dịch bấn vang ngoai tê dung lam phất chong lam phất

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.