Kinh doanh chứng khoán_ Chương 4

CHƯƠNG 4: BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN - Phát hành chứng khoán . Phân loại phát hành chứng khoán - Dựa vào đối tượng đầu tư Phát hành chứng khoán ra công chúng (Public offering): là việc chào bán chứng khoán thông qua các phương tiện thông tin đại chúng kể cả Internet, hoặc chào bán chứng khoán cho trên 100 nhà đầu từ, trừ nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định. Phát hành riêng lẻ (Private placement): Là việc phát hành không thực hiện chào bán. | CHƯƠNG 4 BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN - Phát hành chứng khoán . Phân loại phát hành chứng khoán - Dựa vào đối tượng đầu tư Phát hành chứng khoán ra công chúng Public offering là việc chào bán chứng khoán thông qua các phương tiện thông tin đại chúng kể cả Internet hoặc chào bán chứng khoán cho trên 100 nhà đầu từ trừ nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định. Phát hành riêng lẻ Private placement Là việc phát hành không thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng. Đối tượng mua chứng khoán theo phương thức phát hành riêng lẻ phải có dự tính đầu tư lâu dài vì chứng khoán phát hành theo phương thức này thường bị hạn chế giao dịch trong một khoản thời gian nhất định. Hình thức phát hành này được sử dụng phổ biến hơn trên thị trường trái phiếu. - Dựa vào thời điểm phát hành Phát hành lần đầu Initial Public offering - IPO Tổ chức phát hành huy động vốn thông qua chào bán chứng khoán ra công chúng lần đầu và trở thành công ty đại chúng Public compali . Công ty đại chúng là tổ chức phát hành Thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải có trên 100 nhà đầu tư nếu dưới 100 nhà đầu tư thì tổ chức phát hành sẽ ngừng tư cách là công ty đại chúng Có chứng khoán niêm yết trên SGD hoặc đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc phải có tài sản đạt mức quy định theo luật hiện hành. Phát hành bổ sung Seasoned offcering Các công ty sở hữu đại chúng phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn bổ sung. - Dựa vào bản chất của chứng khoán Phát hành sơ cấp Primary offering Qua hình thức này các chứng khoán mới được chào bán và lượng tiền thu được thuộc về chủ thể phát hành. Phát hành thứ cấp Secondary offering Các chứng khoán đang lưu hành được chào bán và lượng tiền thu được thuộc về các cổ đông hiện tại chứ không phải là chủ thế phảt hành chứng khoán đó. 1 - Các hình thức khác. Phát hành kết hợp Split offering Là sự kết hợp giữa phát hành sơ cấp và phát hành thứ cấp. Theo đó một số chứng khoán chào bán là chứng khoán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
115    4    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.