Kiến thức ngân hàng _ Chương 5

Chương 5 tín dụng là sự vận động của các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, cơ sở quan trọng là tạo lập niềm tin, là quan hệ vay mượn trên nguyên tắc hoàn trả sau một thời hạn nhất định. (1) (1) đặc điểm + người cho vay chuyển tài sản cho người vay sử dụng torng một thời gian nhất định + có thời hạn tín dụng được xác định có thoả thuận + người sở hữu vốn được nhận thu nhập duới hình thức lợi tức. (2) chức năng của tín dụng + tập trung và phân phối lại vốn. | chương 5 tín dung là sự vận động cua các nguồn von từ nơi thừa đến nơi thiếu cơ sở quan trong là tậộ lập niếm tin là quan hế vay mừơn trến nguyến tác hoàn trà sau một thơi han nhất định. 1 1 đặc điểm ngừơi cho vay chuyến tài sàn cho ngừơi vay sừ dung torng một thơi gian nhất định co thơi han tín dung đừơc xàc định co thoa thuàn ngừơi sơ hừu von đừơc nhạn thu nhàp duơi hình thừc lơi từc. 2 chức nặng củặ tín dung tàp trung và phàn phoi lai von tiền tệ trên cơ sơ co hoàn trà. tham gia điều tiết von gop phàn tàng trừơng kinh tế quà trình này qua to chừc trung gian tín dung trừc tiếp mua bàn chịu tàng nhịp đo vong quay cua von kế cà nơ lừu thong phàt triển hiếp vu thanh toàn nhừ tiến ngàn hàng làm giàm chi phí. kiếm soàt càc hoạt đọng kinh tế biết đừơc khôi lừơng tiến nhàn roi nhu càu von đoi từơng và sừ biến đong cua từng ky kiếm tra tính hình tài chính sử dung von cua càc đơn vị vay tao điếu kiến thanh toàn khong tiến màt phàt triến đế nhìn từơng đoi tài chính cua càc đơn vị 3 vai tro cUặ tín dung thúc đày sx phàt trến on định tiến tế và on định già cà giam tiến màt sừ dung kịp thơi. mơ rong khong thanh toàn bàng tiến màt giup cong cu điếu tíết vĩ mo của nhà nừơc kiếm soàt lam phàt on định đơi song tao cong àn vẹc làm on định 1 1 lặi suất tín dung lợi tưc tín dụng được xem là khoản gia cả cua vốn vay mà người vay phải tra cho người cho vay sau mốt thời gian sử dung von. nguon goc phan mấ người vay kiếm được trong công cuộc sử dụng von kinh doanh cua mình. bản chất người vay va người cho vay đếu cô lợi. cơ sô hình thảnh lải suất lai suất la tỉ lế cua lợi tưc thu được so vời tong số von đa cho vay. khung lải suảt chịu tảc động quan hế cung cấu vế von tỉ lế lam phat hiếu qua hoạt đong sxkd. no lờn hờn 0 nho hờn hoặc bang tỉ suất lợi nhuận bình quan. lai suất tín dung co chiếu hường giam dan. cảc lộải lải suất tín dung lai suất tiến gời co ky han khong ky han lstg tư cấc đờn vị to chưc kt lstg tiết kiến tư dan cư ls từ cấc chưng tư co gia lai suất cho vay bang tiến lai .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    23    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.