Bản khai đề nghị cấp hàng tháng

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Bản khoi đề nghị cấp hàng tháng | MẪU SỐ 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP MỘT LẦN Họ và tên Sinh năm Nguyên quán Trú quán. Tham gia TNXP từ ngày. tháng. năm. đến ngày. tháng năm. Đơn vị: Đại đội đội Chức vụ Hoàn cảnh gia đình và bản thân hiện nay: - Thuộc hộ nghèo?. - Cô đơn không chồng (vợ) con?. - Thường xuyên ốm đau, bệnh tật cụ thể:. hoặc mất sức lao động% Đã hưởng chế độ, chính sách, mức trợ cấp: - Hưu trí, mất sức lao động? - Thương binh/người hưởng chính sách như thương binh, tỷ lệ thương tật hiện nay?. - Tuất liệt sĩ? - Trợ cấp hàng tháng đối với người bị nhiễm chất độc hoá học?. - Đề nghị hưởng: + Chính sách như thương binh?. + Trợ cấp hàng tháng? + Trợ cấp một lần? Xác nhận của trưởng thôn Tổ dân phố nơi cư trú Đã công khai thông báo từ ngày. tháng. năm. đến ngày tháng. năm. Đề nghị cấp trên xem xét giải quyết hưởng Ngày. tháng. năm (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Ngày. tháng năm Người khai ký tên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    12-05-2021