Kiến thức ngân hàng _ Chương 6

chương 6 quan hệ tài chính tiền tệ và tín dụng quốc tế (1) cơ sở hình thành qhtcttvtdqt: kinh tế thị trường đã làm các nước trên thế giới giao lưu kinh tế, mua bán, cho vay, thu nơ, đầu tư vốn. và các quan hệ chí trị, ngoại giao, văn hoá, xh. đã hình thành nên qhtctttdqt. tạo ra sư di chuển vốn từ nước này sang nước khác, quan hệ, trao đổi hợp tác, và phân công lđ quốc tế. ngày càng đóng vai trò quan trọng. tất cả hoạt động này đều thông qua ngân hàng thương mại. | chương 6 quan hê tai chính tiền tê va tín dung quoc tế 1 cô sô hình thanh qhtcttvtdqt kinh tế thị trường đã lam các nước trên thế giới giao lưu kinh tế mua ban cho vay thu nờ đáu tư vốn. vã các quan hê chí trị ngoại giao vãn hoã xh. đa hình thành nên qhtctttdqt. tao ra sư di chuên von tư nước nay sang nước khấc quan hê trao đoi hớp tấc va phan cong Iđ quoc tế. ngay cang đong vai tro quan trong. tất ca hoạt động nay đêu thong qua ngan hang thướng mai khắp thế giới cong nghê thong tin đa lam cho giao dịch nhanh chOnh dê dang. 2 cac loai can can chu yếu trong thu chi quốc tế a a can can thanh toan quoc tế la ban đoi chiếu phan anh tình hình thu chi thực tế cua mọt nước s với nước khấc trong mOt thới gian nhất định. no cung la hê thong kế toan ghi chêp thu chi tiên tê anh hướng đến sư vận đông cua von cua mOt nước so với nước khấc. tai khoan thường xuyên nhưng nghiêp vu thướng xuyên liên quan đến xuất nhấp khau dv giao dịch đớn phướng chuyên nhướng von mọt chiêu. tai khoan von mO ta cấc luOn von di chuyển giữa cấc nước. tai khoan chi do sai lếch thong kề - dự trữ chính thức dư trư đê điêu chỉnh can can thanh toan quoc tế b b can can ngoai thướng la ban đoi chiếu giữa tong gia trị xuất khau hh với tong gia trị nhấp khau hh cua mOt nước sp với nước khấc trong mOt thới ky nhất định. c c cấn cấn thu chi quoc tế la bang đoi chiếu mOt bên la tong sO tiên phai thu va bên kia la tong sO tiên phai chi do nhưng quan hê kt phất sinh trong mOt thới ky nhất định. d d cấn cấn di chuyến tư bấn vấ tín dung lấ bang đoi chiếu mOt bên lấ tong sO tiên mOt nước cho nước ngoai vay tong sO tư bấn đấu tư ra nước ngoai với bên kia ngước lai trong mOt thới ky nhất định. ê ê cấn cấn vay nớ quoc tế bảng đôi chiếu tổng số tiền môt nước nơ nước ngoài với tổng so tiền nước ngoải nơ lải trong mốt thơi ky nhất định. 1 1 ngoại hối va ty giá hôi đoái ả ngoải tề lả tiền cUả quoc giả khảc đước phảt hảnh vả lưu thong trền w trong nước. ngoải tề mảnh đước tư do chuyền đoi vả co sưc muả lớn. b ngoải hoi lả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.