Kiến thức ngân hàng _ Chương 7

chương 7 thị trường tài chinh (1) (1) sự cần thiết khách quan của quá trình điều tiết vốn trong nền kt nền sxhh phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu-quá trình tái sản xúât phát sinh-khuynh hướng ứng dụng khkt-nhà nước phát triển những công trình kt-xh – tiền nhàn rỗi luôn muốn tìm mọi cách để sinh sôi-quốc tế hoá những nguồn vốn nhàn rỗi cũng tạo nên-như vậy là giao lưu vốn tất yếu hình thành. (2) (2) quá trình hình thành và phát triển tttc gian ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công ty tài chính làm nhịp cầu giao. | chương 7 thị trường tai chinh 1 1 sự can thiết khách quan cua quá trình điều tiết von trong nen kt nền sxhh phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu-quá trình tai sản xúât phát sinh-khuynh hướng ứng dung khkt-nhâ nước phát triển những cộng trình kt-xh - tiền nhân rội luộn muộn tìm mội cách để sinh sội-quốc tế hộá những nguồn vộn nhán rội cung táộ nền-như váy lá giáộ lứu vấn tất yếu hình thánh. 2 2 qua trình hình thanh va phat triển tttc gián ngán háng thương mái tộ chức tín dung cộng ty tái chính lám nhịp cáu giáộ lữu vộn quy mộ náy ngáy cáng táng. hán chế lá lái suất không hấp dán chộ ngữơi đáu tư. hình thức thư bá rá đơi độ lá sự cộ mát vá đá dáng củá chứng từ cộ giá ngưội đáu tư biết chính xác động vộn mình di chuyền muá bán trơ nền dề dáng như váy khộng ngộái thị trương tái chính. 3 3 khai niềm tư nguộn cung cáu về vốn các lộái chưng tư cộ giá pháp nhán vá thề nhán thám giá thị trương. độ lá khái niềm. 1 1 phan loai á á thị trương tiền tề chộ váy ngán hán gộm w tiền gơi vá w tín dung w cộng cu nơ ngán hán w nội tề liền ngán háng w giấy tơ cộ giá thị trươg hội độái b b w trương vốn w cung ưng vộn đáu tư dái hán giáộ dịch chưng khộán I I thị trường tien tê là nơi mua ban các giấy tờ cho gia dưới 1 nam nơi đáp ứng nhu cầu von ngan han cho nền kinh tế. a a cac nghiềp vu trền w tiền tề vay cho vay von ngan hạn bang tiền cam co chiết khấu cac chứng từ co gia chiết khau lai ngan hang thương mại đềm giấy tơ co gia trước đay chiết khấu cua kh lền ng hang trung ương chiết khấu. bao chứng lại đay la nghiềp vu cho vay von cua ngan hang trung ương đoi vơi ng hang thương mai trền cơ sơ đam bao chưng tư co gia ma ngan hang thương mai đa cho kh hang vay duơi hình thức cam co . mua ban cac giấy tơ co gia ngan han. II II thị trường von nơi diềm ra mua ban chưng khoan va giấy ghi nơ trung hoặc dai han. thị trường sơ cấp nơi cung ứng chưng tư vao lưu thong. w thứ cấp chuyền nhương quyền sơ hưu. thềo cong cu tham gia w chứng khoan nha nươc thị trương trai phiếu dn w cổ phiếu. a a cong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.