Kiến thức ngân hàng _ Chương 8

chương 8 chính sách tài chính quốc gia (A) (A) k/n là hệ thống các quan điểm chủ trương, biện pháp của nn trong việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ đển tác động vào quá trình hình thành và vận động của hệ thống tài chính và qua hệ giữa chúng nhằm thực hiện những mục tiêu kt-xh đã được vạch ra trong chiến lược phát triển từng giai đoạn của đất nước. (B) (B) mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia: + chung + mặt tiền tệ + vĩ vi mô + tài chính. | chương 8 chính sách tai chính quốc gia A A k n la hệ thông các quan điểm chu trương biện pháp cua nn trong việc sử dụng các công cu tái chính tiện tệ đển tác đông váo quá trình hình thánh vá ván đông củá hệ thông tái chính vá quá hệ giữá chung nhám thực hiện nhưng muc tiệu kt-xh đá đươc vạch rá trông chiến lươc phát triện tưng giái đôán củá đất nươc. B B muc tiêu cua chính sách tái chính quốc gia chung mát tiện tệ vĩ vi mô tái chính vái trô nn quốc tế. cac quan điêm tai chính quốc gia C C chính sach ngan sach nha nươc chính sách đông viện nguôn thu ns chính sách phán phôi sư dung nsnn chính sách trá nơ chính sách cán đôi sư ly bôi chi nsnn chính sách quán ly phán cấp nsnn D D chính sach tiên tê tín dung tiện tệ thát chác tiện tệ nơi lông quán ly ngôái hôi điệu hánh ty giá hôi đôái chính sách tín dung E E chính sách tái chính dôánh nghiệp táô vốn vá sư dung vốn quán ly chi phí kinh dôánh chính sách riện vơi dn nhá nươc. F F chính sách báô hiềm bh thương mái bh xá .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.