Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp_ Chương 1

Tài liệu tham khảo về Tài chính doanh nghiệp_ Chương " Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp" dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu về tài chính. | Chuông I BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Tài chính Nhà nước - Ngân sách Nhà nước ngân sách trung ương và địa phương - Tín dụng Nhà nước Nhà nước là người đi vay . Tài chính doanh nghiệp - Tài chính của các đơn vị các tổ chức hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế. Tài chính doanh nghiệp là cơ sở để tích tụ - tập trung các nguồn lực tài chính nên nó gắn liền với quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ cho xã hội. - Tài chính doanh nghiệp là cơ sở để hình thành tài chính tập trung thông qua thuế phí lệ phí. - Ngược lại tài chính doanh nghiệp được hình thành từ các khâu tài chính khác như ngân sách Nhà nước các khâu tài chính trung qua việc cấp phát vốn phát hành cổ phiếu trái phiếu. . Tài chính trung gian quỹ bảo hiểm quỹ tín dụng quỹ đầu tư các tổ chức tài chính. là các tổ chức kinh doanh chuyên làm nhiệm vụ môi giới là cầu nối giữa cung và cầu về vốn cho nền kinh tế. . Tài chính của các tổ chức xã hội - Nguồn hình thành chủ yếu dựa vào sự đóng góp của các hội viên một số tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí tổ chức Đảng Đoàn thanh niên . - Chi tiêu hoạt động cho các tổ chức này không vì mục đích lợi nhuận. Khi nhàn rỗi có thể tham gia thị trường tài chính với mục đích kiếm lời. . Tài chính của các hộ gia đình và dân cư - Nguồ n hình thành từ thu nhập do lao động của từng cá nhân hộ gia đình từ kế thừa tài sản quà biếu tặng . - Chi tiêu phục vụ cho mục đích tiêu dùng và tích luỹ của từng gia đình thông qua đầu tư vào hoạt động tài chính . Mối quan hệ giữa các khâu trong hệ thống tài chính. - Tài chính Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống tài chính ngân sách cấp phát vốn ban đầu cho doanh nghiệp Nhà nước hoạt động . - Các khâu tài chính trung gian giữ vài trò hỗ trợ cho tài chính các doanh nghiệp tài chính dân cư hộ gia đình là nguồn lực bổ sung cho tài chính doanh nghiệp. - Tài chính doanh nghiệp là khâu cơ sở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.