Tài chính doanh nghiệp_ Chương 2

Tài liệu tham khảo về Tài chính doanh nghiệp_ Chương " Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp" dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu về tài chính. | Ch-ong II TÀI SẢN cố ĐỊNH VÀ VỐN cố ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP Khái niệm đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp a. Khái niệm Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh gồm cả những tài sản cố định có hình thái vật chất nhà cửa máy móc thiết bị vật kiến trúc. và những tài sản cố định không có hình thái vật chất như chi phí quyền sử dụng đất bản quyền bằng sáng chế quyền phát hành phần mềm vi tính. theo chế độ tài chính hiện hành Quyết định 206 2003 QĐ-BTC ngày 12 12 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính . Những tư liệu lao động có đầy đủ 4 tiêu chuẩn sau đây được coi là tài sản cố định - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. - Nguyên giá phải được xác định một cách đáng tin cậy. - Có thời hạn sử dụng hữu dụng từ một năm trở lên. - Có giá trị từ đồng trở lên. Những tư liệu lao động không đủ một trong bốn tiêu chuẩn trên được coi là công cụ lao động nhỏ và được đài thọ bằng nguồn vốn lưu động. Chú ý Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính nhưng do yêu cầu quản lý sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu thoả mãn cả bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định vẫn coi là tài sản cố định độc lập. Đối với súc vật làm việc và cho sản phẩm thì từng con súc vật đồng thời thoả mãn cả bốn tiêu chuẩn trên được coi là tài sản cố định. Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn hoặc cây thoả mãn cả bốn tiêu chuẩn được coi là tài sản cố định. b. Đặc điểm của tài sản cố định - Tham gia trực tiếp gián tiếp vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. - Tài sản cố định hữu hình khi tham gia vào sản xuất kinh doanh mặc dù bị hao mòn về giá trị song vẫn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.