Tài chính doanh nghiệp_ Chương 3

Tài liệu tham khảo về Tài chính doanh nghiệp_ Chương " Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp" dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu về tài chính. | Chương III TÀI SẢN Lưu ĐỘNG VÀ VỐN Lưu ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . Khái niệm đặc điểm của tài sản lưu động trong doanh nghiệp a. Khái niệm Trong quá trình sản xuất kinh doanh bộ phận chủ yếu của đối tượng lao động cấu thành nên thực thể của sản phẩm và một bộ phận khác sẽ hao phí mất đi cùng với quá trình kinh doanh. Do các đối tượng lao động trực tiếp tham gia cấu tạo nên thực thể sản phẩm nên hình thái vật chất sẽ bị thay đổi và chỉ tham gia một lần vào chu kỳ sản xuất kinh doanh. Sang kỳ kinh doanh tiếp theo doanh nghiệp sẽ phải sử dụng đối tượng lao động mới. Đối tượng lao động phục vụ sản xuất trong doanh nghiệp gồm - Vật tư dự trữ để chuẩn bị cho quá trình sản xuất được liên tục như nguyên vật liệu năng lượng động lực. - Vật tư nằm trong quá trình chế biến sản phẩm dở dang . Hai bộ phận trên biểu hiện dưới hình thái vật chất gọi là tài sản lưu động. Ngoài ra để lưu thông được sản phẩm phải chi một số tiền tương ứng với một số công việc như chọn lọc đóng gói xuất giao một số sản phẩm thanh toán với khách hàng. Vậy Tài sản lưu động là đối tượng lao động thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mà đặc điểm của chúng là luân chuyển toàn bộ giá trị ngay một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh. b. Đặc điểm của tài sản lưu động - Tham gia vào một chu kỳ kinh doanh. - Thay đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu tạo nên thực thể sản phẩm. - Giá trị luân chuyển một lần vào giá thành sản phẩm làm ra. . Khái niệm vốn lưu động Số tiền ứng trước về tài sản lưu động hiện có và đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được bình thường liên tục gọi là vốn lưu động. . PHÂN LOẠI VÀ KẾT CẤU VỐN LƯU ĐỘNG . Phân loại vốn lưu động a. Căn cứ vào vai trò của vốn lưu động được chia thành 3 loại Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất Vdt gồm - Nguyên vật li ệu chính hay bán thành phẩm mua ngoài là những loại nguyên vật liệu khi tham gia vào sản xuất chúng cấu tạo nên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG