Tài chính doanh nghiệp_ Chương 4-5

Tài liệu tham khảo về Tài chính doanh nghiệp_ Chương " Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp" dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu về tài chính. | Chương IV CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . Khái niệm Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm các quá trình dự trữ - sản xuất - tiêu thụ. Trong quá trình đó doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định gồm nhiều yếu tố chi phí khác nhau nhưng không ngoài chi phí lao động sống và lao động vật hoá bằng tiền mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh trong một kỳ nhất định. Nội dung chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm Biểu diễn bằng công thức C V m - C là hao phí lao động vật hoá. - V là hao phí lao động sống. - m là giá trị mới sáng tạo ra như BHXH BHYT loại thuế có tính chất chi phí gồm thuế môn bài thuế tài nguyên thuế nhà đất chi phí lãi vay. Các chi phí phải được đo lường và tính toán bằng tiền trong một khoảng thời gian xác định có thể là tháng quí năm hoặc kì kế toán tạm thời . Độ lớn của chi phí phụ thuộc vào hai yếu tố - Khối lượng lao động và tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong một thời kỳ nhất định. - Gía cả tư liệu sản xuất đã tiêu hao và tiền lương đã hao phí. . Phân loại a. Căn cứ vào nội dung chi phí được chia thành 5 yếu tố chi phí Chi phí về nguyên vật liệu hay chi phí vật tư gồm toàn bộ nguyên vật liệu chính vật liệu phụ nhiên liệu động lực . mua ngoài dùng cho sản xuất kinh doanh. Chi phí khấu hao tài sản cố định là toàn bộ số tiền khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh. Chi phí nhân công bao gồm - Chi phí tiền lương phụ cấp có tính chất tiền lương kể cả tiền ăn ca phải trả cho người lao động tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - BHXH BHYT KPCĐ là các khoản được tính trên cơ sở quỹ lương của doanh nghiệp theo chế độ hiện hành của Nhà nước. Chi phí dịch vụ mua ngoài là các khoản chi mà doanh nghiệp thuê mua từ bên ngoài như chi phí sửa chữa tài sản cố định thuê ngoài chi phí tiền điện nước tiền hoa hồng đại lý môi giới tiền uỷ thác xuất nhập khẩu thuê kiểm toán tư vấn và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.