Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề | TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ., . năm 20. ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Kính gửi:. 1. Tên cơ sở đăng ký:. Tên giao dịch quốc tế: 2. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: .Email:, 3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: .ngày tháng . năm 4. Nội dung đăng ký bổ sung: - - Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh: Số TT Tên nghề Mã nghề Trình độ đào tạo Quy mô tuyển sinh Năm Năm Năm 1 5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./. HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG