Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề | (1) (2) ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:/ V/v: Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề . , ngày tháng năm 20. Kính gửi: - Lý do thành lập trung tâm dạy nghề . . - Tên trung tâm dạy nghề: - Tên giao dịch quốc tế (nếu có): . - Địa chỉ trụ sở chính: - Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): - Số điện thoại: . Fax: .Email: - Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề:. - Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: - Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: - Diện tích đất sử dụng:Diện tích xây dựng: - Vốn đầu tư:. - Thời hạn hoạt động: (Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề) - Đề nghị Bộ, ngành, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW xem xét quyết định./. (3) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập. (2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề. (3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG