Tổng quan về kế toán_ Chương 4

Tham khảo tài liệu 'tổng quan về kế toán_ chương 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VIC Chương IV KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Tại sao phải tính giá các đối tượng kế toán Chỉ có một số đối tượng kế toán biểu hiện bằng tiền tiền mặt tiền gửi ngân hàng. các đối tượng kế toán khác được biểu hiện bằng hiện vật nguyên vật liệu vật tư tài sản. . Do đó phải dùng thước đo tiền tệ là đơn vị thống nhất để ghi nhận tình trạng hiện có của tất cả các đối tượng kế toán. Khi dùng thước đo tiền tệ nhất thiết phải tính được giá trị của các đối tượng này như giá trị vật tư tài sản cố định chứng khoán. Mỗi loại tài sản có tính chất khác nhau Sẽ có cách tính khác nhau. Tài sản được sử dụng khi doanh nghiệp hoạt động chúng sẽ thay đổi trạng thái biểu hiện sẽ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác từ vật liệu thành thành phẩm cần thiết phải tính được các lượng giá trị tương ứng. Xác định giá đầu vào và giá đầu ra chính xác đúng phương pháp sẽ đánh giá được các lượng giá trị chuyển hóa đúng tạo điều kiện cho kế toán tổng hợp và phản ánh đúng đắn tình hình tài sản nguồn vốn đã sử dụng hiện có để tham mưu cho lãnh đạo ra các quyết định. Ý nghĩa Vê mặt hạch toán Là đặc trưng cơ bản cho phép phản ánh và xác định được những chỉ tiêu tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính. Vê mặt quản lý nội bộ Cho phép xác định những chỉ tiêu căn cứ thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ và đánh giá hiệu quả hoạt động ở từng bộ phận giai đoạn sản xuất cụ thể. Vê mặt giám đốc bằng tiên Toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản của doanh nghiệp đều được biểu hiện bằng tiền. Do đó có thể xác lập các căn cứ để phản ánh giám đốc thường xuyên nhanh chóng có hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp. Đánh giá Là phương pháp kế toán dùng tiền biểu hiện các đối tượng kế toán theo những yêu cầu và nguyên tắc nhất định. Đó là Nguyên tắc kế toán trị giá hoạt động liên tục khách quan nhất quán thận được trình bày. Chính sách quản lý nhà nước về mặt vĩ mô. Ảnh hưởng mức giá chung thay đổi Nguyên tắc giá phí phải đòi hỏi hạch toán tài sản theo .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.