Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tài liệu hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp với mẫu ví dụ cụ thể. | Tài liệu này được tải về từ BÁG CÁG Lưu CHUYỂN TIEN tệ Theo phương pháp trực tiếp . Đơn vị tính . Chỉ tiêu Nội dung Mà số Đối chiếu tài khoản 1 2 TK Nợ TK Có I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ và 2. Tiền chi trả cho ngưòỉ cung cấp hàng hóa v - loanh thu khác 1 2 3 - 4 1- Thu tiền ngay - Thu tiền bán hàng hóa -Thu tiền bán thành phẩm - Thu tiền cung cấp dịch vụ 2 - Thu của kỳ trước - Thu từ hoạt động kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa tiền ứng trước của ngưòi mua hàng hóa dịch vụ. 3- Doanh thu nhận trước nếu có 4 - Các khoản giảm trừ - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán . à dịch vụ 1 2 1- Trả tiền ngay - Trả tiền mua nguyên nhiên vật liệu hàng hóa 01 02 111 112 113 111 112 113 111 112 113 111 112 113 111 112 113 521 33311 532 33311 152 153 156 13 311 5111 33311 5112 33311 5113 33311 131 3387 111 112 111 112 111 112 - Trả chi phí dịch vụ mua ngoài 6278 642 641 1 3311 111 112 - Chi phí bằng tiền khác 627 641 642 13311 111 112 2 - Phải trả của kỳ trước - Chi tiền trả cho các khoản nợ liên quan đến các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ phát sinh từ kỳ trước nhưng kỳ này mới trả tiền và số tiền chi ứng trước cho nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ 331 111 112 3. Tiền chi trả cho ngưòỉ lao động 03 - _ 4. Tiền chi trả lài vay Tạm ứng thanh toán tiền lương 04 334 111 112 - Chi trả lài vay không phân bịêt trả cho kỳ trước trả trong kỳ và trả trước lài vay 635 335 111 112 113 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp - Chi nộp thuế TNDN không phân biệt số thuế TNDN đà nộp của kỳ này số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước đà nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước nếu có 05 3334 111 112 113 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Thu về bồi thưòng được phạt tiền thưởng các khoản tiền thu khác. 06 111 112 711 33311 Thu hồi các khoản đưa đi ký quỹ ký cược 111 112 144 Tiền thu do nhận ký quỹ ký cược 111 112 344 Tiền thu do được hoàn thuế 111 112 133 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh - Chi về bồi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    93    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.