Kỹ năng phân tích tài chính

Kỹ năng phân tích tài chính. I. Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 1. Kết cấu chung của một báo cáo tài chính: gồm 3 phần. - Phần thứ nhất: trình bày cô đọng tình hình tài chính của công ty. Phần này có 3 báo cáo: + Bảng cân đối kế toán. + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Phần thứ hai: bản thuyết minh báo cáo và các phụ lục kèm theo. - Phần thứ ba: biên bản kiểm toán độc lập, cho phép. | Kỹ năng phân tích tài chính. I. Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 1. Kết cấu chung của một báo cáo tài chính gồm 3 phần. - Phần thứ nhất trình bày cô đọng tình hình tài chính của công ty. Phần này có 3 báo cáo Bảng cân đối kế toán. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Phần thứ hai bản thuyết minh báo cáo và các phụ lục kèm theo. - Phần thứ ba biên bản kiểm toán độc lập cho phép đánh giá chất lượng báo cáo tài chính. 2. Bảng cân đối kế toán. a. Một số đặc điểm của bảng cân đối kế toán. Tài sản Nguồn vốn b. Các chỉ tiêu cụ thể. - Tài sản 1 TSLĐ và các khoản đầu tư ngắn hạn. 2 TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn khác. - Nguồn vốn 3 Nợ phải trả. 4 Vốn chủ sở hữu. 3. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Một số chỉ tiêu chủ yếu 1 Tổng doanh thu. 2 Tổng các khản phải thu. 3 Doanh thu ròng. 4 Giá vốn hàng bán. 5 Lợi nhụân gộp thu nhập từ hoạt động sản xuất . 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng. 7 Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 8 Thu nhập từ hoạt động tài chính. 9 Thu nhập trước thuế và lãi 7 8 . 10 Chi phí hoạt động tài chính. 11 Thu nhập và chi phí bất thường. 12 Thu nhập trước thuế. 13 Thuế thu nhập. 14 Thu nhập ròng. II. Phân tích tài chính doanh nghiệp. 1. Khái niệm mục tiêu trình tự phân tích phương pháp kỹ thuật phân tích. a. Khái niệm phân tích tài chính. b. Mục tiêu. c. Trình tự phân tích. d. Phương pháp kỹ thuật phân tích cách thức kỹ thuật đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính sử dụng tổng hợp các phương páhp khác nhau để nghiên cứu mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Những phương pháp phổ biến được sử dụng Phương pháp so sánh Điều kiện so snáh Tiêu thức so sánh. Kỹ thuật so sánh. Phương pháp phân chia Theo thời gian. Theo không gian. Theo yếu tố cấu thành. Phương pháp phân tích nhân số. Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính. Phân tích theo chiều ngang. Phân tích theo chiều dọc. Phân tích qua hệ số. e. Căn cứ đánh giá - Số liệu lịch sử về hoạt động .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    62    3    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.