Một số Thủ tục- Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi

Quy trình này được soạn thảo áp dụng và duy trì nhằm: − Giúp các bộ phận có thể lập kế hoạch chi phí, đề nghị tạm ứng và thanh toán các chi phí theo cách thống nhất − Quy định những mẫu biểu, báo cáo đồng nhất hỗ trợ tốt cho công tác tổng hợp và báo cáo 2. PHẠM VI ÁP DỤNG GĐ X ĐD X QM X ĐL X ĐM X GD X KD X SG X − Quy trình này chỉ áp dụng cho việc lập kế hoạch chi phí, tạm ứng, duyệt mua và duyệt chi. | THỦ TỤC - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ TẠM ỨNG DUYỆT MUA VÀ DUYỆT CHI 1. MỤC ĐÍCH Quy trình này được soạn thảo áp dụng và duy trì nhằm - Giúp các bộ phận có thể lập kế hoạch chi phí đề nghị tạm ứng và thanh toán các chi phí theo cách thống nhất - Quy định những mẫu biểu báo cáo đồng nhất hỗ trợ tốt cho công tác tổng hợp và báo cáo 2. PHẠM VI ÁP DỤNG GĐ ĐD QM ĐL ĐM GD KD SG X X X X X X X X - Quy trình này chỉ áp dụng cho việc lập kế hoạch chi phí tạm ứng duyệt mua và duyệt chi cho các chi phí hoạt động của Trung tâm không áp dụng cho việc mua hàng hoá để kinh doanh. 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 9001 2000. - Tiêu chuẩn ISO 9000 2000. 4. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Định nghĩa các thuật ngữ - Trung tâm Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Đơn vị các Công ty thành viên bao gồm Công ty TNHH NK Công ty TNHH Cơ điện lạnh NK Công ty TNHH Kim khí điện máy NK Công ty Điện gia dụng phòng Kinh doanh tổng hợp Trung tâm SG - Bộ phận các phòng ban chức năng bao gồm Phòng Marketing phòng Hành chánh phòng CNTT Phòng Kế toán cửa hàng kho vận trạm bảo hành. Ngoài ra thuật ngữ bộ phận còn được hiểu theo nghĩa là các nhân viên thuộc bộ phận và trưởng phó bộ phận. - Trưởng đơn vị Giám đốc Công ty thành viên Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Giám đốc Trung tâm SG. - Trưởng bộ phận Trưởng các phòng ban chức năng - Bảng dự trù chi phí Mẫu biểu dùng cho các bộ phận để dự trù các chi phí do bộ phận quản lý. - Phiếu đề nghị duyệt chi Là chứng từ nội bộ dùng để đề nghị duyệt thanh toán các chi phí - Phiếu đề nghị tạm ứng Là chứng từ nội bộ dùng để đề nghị tạm ứng tiền cho nhu cầu công tác kinh doanh. - Phiếu đề xuất mua Là chứng từ nội bộ dùng để đề xuất mua hàng hoặc dịch vụ trước khi thực hiện mua. - Chứng từ kèm theo Tùy theo từng nghiệp vụ cụ thể các chứng từ sau đây được kèm theo trong chứng từ duyệt chi Hoá đơn tài chính hoặc các chứng từ thanh toán hợp lý hợp lệ như phiếu thu biên nhận hoá đơn bán lẻ. Phiếu đề xuất mua hoặc phiếu đề nghị tạm ứng hợp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.