Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - TS. Lê Văn Luyện

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán do TS. Lê Văn Luyện biên soạn gồm 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về kiểm toán, Chương 2 - Hệ thống kiểm soát nội bộ, Chương 3 - Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, Chương 4 - Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán, Chương 5 - Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán. | 1 Kết cấu chương trình Chương 1 Tổng quan về kiểm toán Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán Chương 4 Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán 2 Chương 1 Tổng quan về kiểm toán - Vai trò cùa kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán Bản chất của kiểm toán Đối tương chức năng của kiểm toán và mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán Các loại hình tổ chức kiểm toán Kiểm toán viên Tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập Chuẩn mực kiểm toán Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG