Sổ tay nghiệp vụ_ Kiểm kê tồn kho

1. Mọi quá trình sảnn xuấtt kinh doanh củảa đơn vị đềuu có ảnh hưởng trựcc tiếpp đếnn Hànng-Tiền-Tàii sảnn. 2. 3 quá trình chính: Mua-SX-Bánn: đềuu ảnnh hưởng HTK 3. Quản lý HTK tốtt là trọnng tâmm ảnnh hưởnng quá trình sản xuất kinh doanh củảa cônng ty. 4. Hàng tồn kho là bộ phận chịu rủii ro cao nhấtt: mấtt mát (tình trạng bảỏo quảnn), hếtt hànng (giánn đoạnn sảnn xuất kinh doanh), thừàa hànng (lãnng phí). 5. Trung bình hànng tồnn kho chiếmm 15-25% tổnng tàii sảnn và là tàii sảnn ngắnn hạn có tỷ trọnng lớnn nhấtt | SO TAY NGHIỆP VỤ KIỂM KÊ TON KHO TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH CHO GIAM pO C KỆ TOÀN TRƯỞNG VÀ KIỆM TOÀN VIỆN 01 2007 BIÊN SOAN NGUYEN VĂN HỘI MA CPA. NỘI DUNG 1. Các mục tiêu kiểm ke 1. Phuc vu công tác ke toán đơn vị. 2. Phuc vu kiểm toán. 3. Theo yêu cáu DN bên thứ 3 lánh đao. . 4. Phuc vu tư ván. 2. Chuẩn bị kiểm kê 1. Quyêt định kiêm kê 2. Kê hoạch kiêm kê 3. Hương dán kiêm kê 3. Thực hiên kiêm kê 1. Tổ chức kiểm kê 2. Chương trình kiểm kê 3. Cơ chê kiểm soát trong kiểm kê BIÊN SOẠN NGUYEN VĂN HỘI MA CPA. 1 NỘI DUNG tt 4. KTV quan sát kiểm kê 1. Phán tích hê thống 2. Thử nghiêp kiê m soát 3. Thử nghiêm cơ bán 5. Hoán thánh kiêm kê 1. Tong hơp kết quá kiểm kê. 2. Biên bán kiêm kê. 3. Báo cáo kiểm kê. 4. Xử ly chênh lêch kiêm kê. 5. Thử quán ly. 6. Hop tổng kết rut kinh nghiêm. BIÊN SOAN NGUYEN VĂN HỘI MA CPA. TAM QUAN TRONG CỦA CONG TÁC QUAN LY HÁNG TON kho 1. Mọi qua trình sản xuất kinh doanh của đơn vị đều co ảnh hương trực tiềp đền Hảng-Tiền-Tải sản. 2. 3 quả trình chính Mủả-SX-Bản đều ảnh hương HTK 3. Quản ly HTK tốt lả trọng tảm ảnh hương quả trình sản xuất kinh doảnh cuả cong ty. 4. Hảng ton kho lả bọ phận chịu rui ro cảo nhất mất mảt tình trạng bảo quản hết hảng giản đoạn sản xuất kinh doảnh thừả hảng lảng phí . 5. Trung bình hảng ton kho chiếm 15-25 tong tải sản vả lả tải sản ngấn hản co ty trong lơn nhất. BIÊN SOẠN NGUYÊN VĂN HỘI MA CPA. 2 TẠI SAO PHAI KIỂM KÊ LUẬT KÊ TOÁN Điểu 39. Kiểm kê tài san 1. Kiểm kê tài sản là việc cân đong đo đêm sô lượng xác nhận và đánh gjà chật lượng già trị cuà tài sàn nguôn Von hiện cô tài ---thời điệ7m kiểm kê đe kiêm trà đô i chiêu với sô liệu sô kê toàn. 2. Đơn vị kê toàn phài kiểm kê tài sàn trong càc trường hợp sàu à Cuối ky kê toàn nàm trươc khi làp bào cào tài chính b Chià tàch hợp nhà t sàp nhàp giài thể chà m dưt hôàt đông phà sàn hoàc bàn khoàn chô thuê dôành nghiêp c Chuyển đổi hình thức sở hữu dôành nghiêp d Xày rà hôà hôàn lu lụt và càc thiêt hài bất thương khàc đ Đành già lài tài sàn thêô quyêt định củà

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.