Quy trình lập phiếu thu chi tại phòng kế toán

1. 1. MỤC ĐÍCH : (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?) - Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời. | QUY TRÌNH LẬP PHIEU THU CHI TAI PHÒNG KỆ TOAN 1. 1. MỤC ĐÍCH Quy trình này được soạn thảo để làm gi giải quyết van đề gì - Quy định các chứng từ can thiết khi lập phiếu thu chi nhằm đảm bảo sự thu chi hợp pháp những chứng từ yêu cảu thanh toán khong phu hợp vôi tiêu chuản kiếm tra sẽ đựợc nhận biết vả xứ ly kịp thôi. - Lạp phiếu thu chi thêo đung chế đo kế toản. 2. 2. PHẬM VI ẬP DỤNG Quy trình nảy chi phối cong viềc củả các phong bản bộ phản nào liệt kề tất cả - Tảt cả cảc phong bản trong cong ty. 3. 3. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ TỪ VIỆT TAT giải thích các thuật ngữ các tư viết tảt sư dung trong quy trình nảy - HĐTC Hoả đôn tải chính - GĐ Giảm Đốc - TBP Trứông bo phân - KTT Kế toản trứông - PNK Phiếu nhảp kho - HĐMB Hợp đong muả bản - KTTT Nhản viên kế toản 4. TAI LIỆU THAM KHAO Liềt kề cảc vản bản tiều chuẩn quy định . lả cơ sở để soản thảo quy trình nảy kề cả cảc quy trình khác trong hề thong quản ly chất lương - Tiếu chuẩn ISO 9001 - 2000 - Điếu lế to chức hoảt đong Cong ty co phản Long sôn - Cảc quy định vế chế đo chi tiếu Tải chính trong Cong ty . 5. MO TA . Lưu đồ Cong đoạn Trạch nhiệm thực hiện 1 1 NV 2 2 KTTT 3 3 KTT GĐ 4 4 KTTT 5 5 TQ 6 6 KTTT TQ Lưu đồ sử dụng các ky hiệu theo quy ước Bieu mau áp dung tai liêu liên quan Đe nghị thanh toán Đe nghi thu tiền Phiếu đề xuất . Chứng từ hoá đơn goc co liền quan Đề nghị thanh toán Đề nghi thu tiền Phiếu đề xuất . Chừng từ hoá đơn gôc co liền quan Đề nghị thanh toan Đề nghi thu tiền Phiếu đề xuất . Chừng từ hoa đơn góc có liên quan Phiếu chi Phiếu thu Phiếu chi Phiếu thu Đề nghị thanh toan Đề nghi thu tiền Phiếu đề xuất . Chừng từ hoa đơn goc co liền quan Phiếu chi Phiếu thu. . . Dien giai chi tiết Công đoạn Tên công đoạn Trạch nhiêm ai làm Mô tạ thực hiên công đoạn Làm điều gì làm như thế nào nêu rõ ở đâu lúc nào trong bao làu Chuẩn chạp nhạn Như thế nào là đạì đưởc đối vởi cong đoạn Biêu mạu ạp dung hO sơ Bằng chứng đế lài 1 Đề xuất NV-CN Tạp hỢp cạc chứng từ hoạ đơn cô liên quan đến thu chi tiên mạt lạp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.