Quy trình tính lương và thanh toán lương

(Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?) Qui định các tài liệu,biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, công nhân Hệ thống đơn giá khoán sản phẩm cho các công đoạn áp dụng chế độ lương khoán . Tính lương đúng , đủ , trả kịp thời cho nhân viên , công nhân trong công ty. (Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào | QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VA THANH TOAN LƯƠNG 1. 1. MỤC ĐÍCH Quy trình này được soạn thảo để làm gi giải quyết van đề gì - Qui định các tài liệu biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc cua nhân viên công nhân. - Hệ thông đờn già khoán sân phàm cho các công đoan áp dung chế đô lường khoán . - Tính lường đung đu trá kịp thời cho nhán viên cong nhán trong cong ty. 1. 2. PHẠM VI Ap dụng Quy trình nảy chi phối cong việc củả các phong bản bộ phản nào liệt kề tất cả - Phong Hánh chính nhán sự - Thường xá Táx - Chi nhánh Há nội - BỌ phán Kho Phán loại Bốc xếp Đóng Goi 2. 3. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ TỪ việt TAT giải thích các thuật ngữ các tư viết tắt sư dung trong quy trình nảy - NV nhán viên ván phong - CN cong nhán - KTTL kế toán láo đọng tiên lường - GĐ giám đoc - PHC phong hánh chính - KTT Kế toán trường - TBP Trường bo phán phong 4. TAI liệu tham khao Liệt kề cảc vản bản tiều chuẩn quy định . lả cơ sở để soản thảo quy trình nảy kề cả cảc quy trình khác trong hề thong quản ly chất lương - Giáo trình đáo táo ISO củá Cty Tư vấn vá Ho trờ TQM. - bo luật láo đong . - Điêu lệ to chưc vá hoát đong Cong ty Co phán Long sờn . 1 5. MO TA . Lưu đồ tính lương va thanh toan lương Công đoạn 1 2 3 4 6 7 Trach nhiệm thực hiên TBP PHC KTTL KTT GĐ KTTL TQ KTTL TQ Lưu đồ sử dụng các ky hiệu theo quy ước Châm công Xác nhận sân phám công việc hôân thánh Kiểm tra xác nhận Tính toán Thanh toán lương 1 1 Lưu ho sơ Biêu mau ap dung tai liệu liên quan Bâng chấm công Phiếu xác nhận sân phám công việc hôân thânh Bâng chấm công Phiếu xâc nhân sân phẩm công việc hôân thânh Bâng tính lương thời giân Bâng tính lương sân phâm Bâng tính lương thơi giân Bâng tính lương sản phẩm_ Phiếu chi Bâng tính lương thơi giân Bâng tính lương sân phâm Phiếu chi Bâng tính lương thơi giân Bâng tính lương sân phâm Phiếu chi Bâng tính lương thơi giân Bâng tính lương sân phâm 2 2. Diễn giai chi tiết Công đoạn Tễn công đoạn Trạch nhiễm ai làm Mô tạ thực hiến công đoạn Làm điều gì làm như thê nào nêu rõ ở đâu lúc nào trong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.