Thuế giá trị gia tăng ( VAT)

• Thuế trị giá gia tăng – Làmột loại thuế gián thu được thu ở nhiều khâu dựa vào trị giá gia tăng được tạo ra ở mỗi khâu . – Làmột loại thuế bán hàng được quản lý theo cách mới. – Nếu quản lý đúng, VAT mang lại kết quả giống như thuế đơn khâu. – Hiện tại có trên 70 quốc gia sử dụng thuế trị giá gia tăng. | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Tài chính công Bài giảng Thuế trị giá gia tăng THUEi TRÖ GIAi GIA TANG VAT THUẾ TRỊ GIÁ GIA TĂNG Thuế trị giá gia tăng - Là một loại thuế gián thu được thu ở nhiều khâu dựa vào trị giá gia tăng được tạo ra ở mỗi khâu . - Là một loại thuế bán hàng được quản lý theo cách mới. - Nếu quản lý đúng VAT mang lại kết quả giống như thuế đơn khâu. - Hiện tại có trên 70 quốc gia sử dụng thuế trị giá gia tăng. Trương Quang Hùng 1 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Tài chính công Bài giảng Thuế trị giá gia tăng ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VAT Ưu điểm - Cơ sở thuế rộng - Tính trung lập của thuế cao. - Khắc phục được hiện tượng chồng thuế - Ít có động cơ khuyến khích trốn thuế Nhược điểm - Thủ tục bồi hoàn thuế khá phức tạp - Khó thực hiện đối với những nước mà phần lớn hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi doanh nghiệp nhỏ hệ thống kế toán không đáng tin cậy KHÁI NIỆM CĂN BẢN Trị giá gia tăng là gì - Phần giá trị mà các đối tượng nhà sản xuất nhà phân phối nhà quảng cáo nông dân. tạo ra bổ sung vào chi phí nguyên liệu hoặc hàng hoá mua vào trước khi đem bán hàng hoá hoặc dịch vụ mới. - Sự chênh lệch giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu vào. VA Giá trị đầu ra - giá trị đầu vào - Thu nhập của các yếu tố sản xuất. VA tiền lương tiền lãi tiền thuê lợi nhuận Trương Quang Hùng 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Tài chính công Bài giảng Thuế trị giá gia tăng CÁC LOẠI THUẾ TRỊ GIÁ GIA TĂNG Người ta phân loại thuế trị giá gia tăng phụ thuộc vào cơ sở thuế VATloạiGDP - Tất cả hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một khoảng thời gian đều bị đánh thuế VAT loại thu nhập - Thuế đánh vào tổng thu nhập trừ đi chi phí sản phẩm trung gian và khấu hao VAT loại tiêu thụ - Thuế đánh vào tổng thu nhập trừ đi chi phí sản phẩm trung gian trừ đi chi phí đầu tư vào máy móc thiết bị. CÁC LOẠI THUẾ TRỊ GIÁ GIA TĂNG Loại thuế trị giá gia tăng nào có cơ sở thuế rộng nhất - VAT loại GDP có cơ sở thuế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.