Chương 7: Máy điện không đồng bộ

Máy điện không đồng bộ là máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lí cảm ứng điện từ, có tốc độ của rôto n khác với tốc độ 5u72 trường quay trong máy n | 117 Đại Học Đà Nang - Trường Đại học Bàch Khoa Khoa Điện - Bộ môn Điện Công Nghiệp Giào trình Ky thuật Điện Biện soạn Nguyện Hông Anh Bui Tấn Lời Nguyện Van Tận vo Quang Sờn Chương 7 MAY ĐIỆN KHÔNG ĐÔNG BỘ . KHAI NIỆM CHUNG May điện không đồng bộ là may điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý cam ứng điện từ co tôc độ cua rôto n khac với tôc độ từ truòng quay trong may n1. May điện không đông bộ co thể lam việc ớ hai chê độ Động cớ va may phat. May phat điện không đông bộ ít dung vì co đặc tính lam việc không tôt nện trong chừớng nầy ta chỉ xet động cớ không đông bộ. Động cớ không đông bộ đừớc sừ dung nhiệu trong san xuầt va trong sinh hoạt vì chệ tao đớn gian gia thanh re độ tin cầy cao vần hanh đớn gian hiệu suầt cao va gần nhừ không bao trì. Day công suầt cua no rầt rộng từ vai watt đện hang ngan kilowatt. Hầu hệt la động cớ ba pha co một sô động cớ công suầt nho la một pha. Cac sô liệu định mừc cua động cớ không đông bộ ba pha la Công suầt cớ co ích trện truc Pđm kW . Điện ap dầy stato Uđm V . Dong điện dầy stato Iđm A . Tôc độ quay rôto nđm vong phut . Hệ sô công suầt cos9đm. Hiệu suầt hđm. Tần sô fđm Hz . Nệu goi P1đm la công suầt tac dung động cớ không đông bộ ba pha nhần từ lừới điện khi lam việc với tai định mừc ta co P. P1đm VãUđmlđm cos 9đm hđm 118 . CÁU TAO CUA ĐỘNG Cơ KHÔNG ĐÔNG BỘ Cấu tạo cua máy điện không đồng bộ được trình bày trên hình gồm hai bộ phận chu yêu là stator và rồto ngoài ra con co vo mày nắp mày và truc mày. Truc làm bắng thép trên đo gắn rồto ồ bi và phía cuồi truc co gắn một quat gio đê làm màt mày doc truc. . Stato sơ cáp hay phần ứng Stato gồm hai bồ phận chính là loi thép và dấy quấn ngoài ra con co vo mày và nắp mày hình . Con hình là ky hiệu đồng cợ trên sợ đồ điêu khiên. 10 9 8 7 6 Hình Cáu tao cua động cơ điện không đồng bộ 1. Loi thép stato 2. Dáy quán stato 7. Náp may 4. ô bi 5. Trục may dáu cực 7. Loi thép rôto 8. Thán may 9. Quạt gio lam mat 10. Hộp quạt 1. Loi thép stato Loi thép stator .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    32    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.