Chương 8: Máy điện đồng bộ

Máy điện đồng bộ là máy điện xoay chiều có tốc độ roto n bằng tốc độ từ trường quay trong máy n1. Ở chế độ xác lập máy điện đồng bộ có tốc độ quay của roto n luôn không đổi | 155 Đại Học Đà Nang - Trường Đại học Bach Khoa Khoa Điện - Bộ môn Điện Công Nghiệp Giào trình Ky thuật Điện Biện soạn Nguyện Hông Anh Bui Tấn Lời Nguyện Van Tận vo Quang Sờn Chường 8 MAY điện đồng bộ . ĐẠI CƯƠNG May điện đồng bộ là may điện xoay chiều co tốc độ rôto n bằng tốc độ từ trừơng quay trong mày n1. ơ chề độ xàc lập mày điện đông bộ cO tốc độ quay cUa rôto n luộn khộng độ i. May phat điện động bộ la nguộn điện chính cua lừơi điện cac quộc gia trong đo động cơ sơ cập la tuabin hoi tuabin nừơc hoằc tuabin khí. Cac may phat thừòng nội lam việc song song vơi nhau. Cộng suật cua một may phat đa chệ tao trện 1200MW. Con động cơ điện động bộ đừơc sừ dung khi truyện động cộng suật lơn co thệ đat đện vai chục MW va vơi yệu cậu tộc độ khộng độ i. Động cơ điện động bộ dung trong cộng nghiệp luyện kim khai thac mo thiệt bị lanh may bơm khí nen quạt gio. . CÁU TẠO cUạ MAY ĐIỆN ĐổNG BỘ Cậu tao cua may điện động bộ gộm co hai bộ phận chính la stato va rộto. . Stato phấn ưng Stato cua may điện động bộ giộng nhừ stato cua may điện khộng động bộ gộm hai bộ phận chính la loi thép stato va dậy quận ba pha stato xem lai phận may điện khộng động bộ . Dậy quận stato con goi la dậy quận phận ừng. . Rôto phấn cam Rộto cua may điện động bộ la nam chậm điện gộm co loi sằt va dậy quận kích thích. Dong điện đừa vao dậy quận kích thích la dong điện một chiệu. Rộto cua may điện động bộ co hai kiệu la rộto cừc lội va rộto cừc ẩn. 156 1. Rôto cực lồi Dạng mặt cực để khe hỏ không khí không đều mục đích là làm cho từ cam phân bô trong khe hỏ không khí hình sin để sđđ càm ừng ỏ dây quán stàto hình sin hình . Loại rôto nây dung ỏ càc mày phàt co tôc đô thâp co nhiều đôi cực nhừ mày phàt keo bỏi tuôc bin thuy điền. Vanh góp Cực. từ Canh quạt Phần ừng kích từ Đai Quạt gió Vanh trựợt 2. Rôto cực ẩn Hình Rôto cực lôi Khe hỏ không khí đều và rôto chỉ co hài cực hoặc bôn cực hình . Loài rôto cực ân đừỏc dung ỏ càc mày co tôc đô cào nhừ càc mày keo bỏi tuôc bin nhiềt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.