Đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật | Tên doanh nghiệp Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC TRƯNG BÀY HÀNG GIẢ, HÀNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ SO SÁNH VỚI HÀNG THẬT Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế ­ Tên thương nhân: ­ Địa chỉ trụ sở chính: ­ Điện thoại: . Fax: Email: ­ Người liên hệ: Điện thoại: . Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật như sau: ­ Tên, thời gian, địa điểm của hội chợ, triển lãm thương mại sẽ trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tên đơn vị tổ chức: . ­ Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: ­ Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ­ Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): . (Tên thương nhân) gửi kèm: □ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương). □ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có). □ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các qui định của pháp luật. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký tên & đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    14    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.