Đơn đăng ký bổ sung nghiệp vụ

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đăng ký bổ sung nghiệp vụ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm. ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG/SỬA ĐỔI DẤU NGHIỆP VỤ Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa). Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):. Tên thương nhân viết tắt (nếu có): [Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư]1 số: . . Do:Cấp ngày:// Vốn điều lệ:. Ngành, nghề kinh doanh: . Mã số đăng ký dấu nghiệp vụ: Đề nghị đăng ký bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ. Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo. Kèm theo đơn: - ; - ; - Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG