Đơn ký dấu nghiệp vụ

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn ký dấu nghiệp vụ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm. ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa). Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): Tên thương nhân viết tắt (nếu có): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: . Do:Cấp ngày:// Vốn điều lệ:. Ngành, nghề kinh doanh: Địa chỉ của trụ sở chính:. . Điện thoại:Fax: . Email (nếu có): Đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại. Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo. Kèm theo đơn: - ; - ; - Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG