Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm. ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa) Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):. Tên thương nhân viết tắt (nếu có): [Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư]1 số:. Do:Cấp ngày:// Vốn điều lệ:. Ngành, nghề kinh doanh: Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền: . Hình thức nhượng quyền2: Địa chỉ của trụ sở chính:. Điện thoại:Fax: . Email (nếu có):. Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước. Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo. Kèm theo đơn: - ; - .; - .; Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu) 1 Lựa chọn ghi nội dung phù hợp 2 Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp” --------------- ------------------------------------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG