Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu | TÊN DOANH NGHIỆP. Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên doanh nghiệp: Trụ sở giao dịch: Điện thoại:. Fax:. Địa điểm sản xuất. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số. ngày. tháng. nămdo cấp ngày tháng. năm Đề nghị Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu: (1) Quy mô sản lượng sản phẩm rượu. (2) Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Họ và tên, ký tên, đóng dấu) Chú thích: (1): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka.) (2): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.