Mẫu con dấu nghiệp vụ

Thủ tục hành chính của sở công thương, Mẫu con dấu nghiệp vụ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm. MẪU CON DẤU NGHIỆP VỤ STT Mẫu con dấu nghiệp vụ Ghi chú 1 2 3 4 Ghi chú: Tên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP có thể sử dụng tên thương nhân viết tắt hoặc tên thương nhân viết tắt bằng tiếng nước ngoài. Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG