Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động chuyển nhượng thương mại

Thủ tục hành chính của sở công thương, Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động chuyển nhượng thương mại | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm. THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa) Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):. Tên thương nhân viết tắt (nếu có):. Mã số đăng ký: . Xin thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau: . . . . Kèm theo thông báo1: - ; - ; - Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu) 1 Những tài liệu liên quan tới thay đổi --------------- ------------------------------------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    23    4    16-05-2021