Bản khai hóa chất

Thủ tục hành chính của sở công thương, Bản khai hóa chất nguy hiểm | Mẫu 2A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KHAI BÁO HOÁ CHẤT NGUY HIỂM Căn cứ Thông tư số ngày tháng năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về An toàn hoá chất. PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG Số khai báo 1. Tên đơn vị, cá nhân khai báo:       2. Địa chỉ của trụ sở chính:       3. Điện thoại:       Fax:       Email:       Website:       4. Họ và tên người đại diện:       5. Loại hình hoạt động: Sản xuất ☐; Nhập khẩu ☐; Sử dụng ☐; Cất giữ ☐ 6. Nơi đặt cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản:       7. Cửa khẩu nhập hoá chất nguy hiểm:       8. Các thông tin khác PHẦN II. THÔNG TIN VỀ HOÁ CHẤT Hoá chất 1. Nhận dạng hoá chất Kiểm tra * Tên hoá chất theo IUPAC Tên thương mại M ã số CAS Công thức hoá học Khối lượng (tấn/năm) Hoá chất 1                               ☐ Hoá chất 2                               ☐ Hoá chất 3                               ☐                               ☐ Hoá chất thứ n                               ☐                               ☐                               ☐ Tôi cam đoan tất cả các thông tin khai báo trên đây đúng và đầy đủ theo quy định của Thông tư số ngày tháng năm của Bộ Công nghiệp.      , ngày       tháng       năm       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KHAI BÁO             PHỤ LỤC 2: MẪU KHAI BÁO HOÁ CHẤT NGUY HIỂM Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.