Chỉ tiêu phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp

Các báo cáo tài chính cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: khả năng thanh toán ngắn hạn, hoạt động kinh doanh, đòn bẩy tài chính, năng lực tạo lợi nhuận, và giá trị doanh nghiệp được xem xét thông qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến. . | Chỉ tiêu Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp Nguồn Stephen A. Ross Randolph W. Westerfield and Jeffery F. Jaffe. Mục lục 1 Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 2 Chỉ tiêu tài chính với hoạt động kinh doanh 2 3 Các chỉ số đòn bẩy tài chính 3 4 Khả năng sinh lợi 4 5 Các chỉ số giá trị thị trường 6 Các báo cáo tài chính bảng cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm 1 khả năng thanh toán ngắn hạn 2 hoạt động kinh doanh 3 đòn bẩy tài chính 4 năng lực tạo lợi nhuận và 5 giá trị doanh nghiệp được xem xét thông qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến. 1 Khả năng thanh toán ngắn hạn Khả năng thanh toán ngắn hạn là năng lực đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Các chỉ số thanh toán ngắn hạng xác định năng lực đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn của doanh nghiệp nói cách khác chi trả các hóa đơn được chuyển tới . Với dòng tiền đủ lớn doanh nghiệp có thể trang trải cho các nghĩa vụ tài chính nhờ đó mà không lâm vào tình cảnh vỡ nợ hay kiệt quệ tài chính. Công việc kế toán thanh khoản đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn và thường gắn bó chặt chẽ với vốn lưu động ròng là phần chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn là các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong thời hạn dưới một năm kể từ ngày ghi nhận gần nhất trên Bảng cân đối kế toán. Nguồn cơ bản để thanh toán các khoản nợ này là tài sản ngắn hạn. Chỉ số đo lượng khả năng thanh toán phổ biến nhất là thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh. Chỉ số thanh toán ngắn hạn. Chỉ số này tính bằng cách chia tài sản ngắn hạn cho nợ ngắn hạn. Tổng tài san ngắn hạn Chỉ số thanh toán ngắn hạn ------- ---- Tổng nợ ngắn hạn Nếu gặp khó khăn tài chính doanh nghiệp có thể không còn khả năng thanh toán đúng hạn các khoản phải trả hoặc cần mở rộng hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Kết quả là nợ ngắn hạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    36    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.