UCP 600 ICC' s New Rules on Documentary Credits

Bản sửa đổi quy tắc và Thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ (thường được gọi tắt là “UCP” lần này là lần thứ 6 kể từ khi UCP được ban hành đầu tiên vào năm 1933. ?ây là kết quả của hơn 3 năm làm việc của Uy ban kỹ thuật và Tập quán Ngân hàng thuộc Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). ICC được thành lập vào năm 1919 với mục tiêu ban đầu là thúc đẩy thương mại quốc tế vào thời điểm mà chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa bảo hộ đe dọa. | UCP 600 ICC s New Rules on Documentary Credits The world business organization International Chamber of Commerce ICC Uniform Customs and Practise for LỜI NÓI ĐẦU Bản sửa đổi quy tắc và Thực hanh thống nhất về Tín dụng chửng tử thửờng đửỢc gối tắt là UCP làn này là làn thử 6 kề tử khi UCP đửỢc bàn hành đàu tiền vàố nàm 1933. Đày là kềt quà cUà hờn 3 nàm làm viềc cUà Uy bàn ky thuàt và Tàp quàn Ngàn hàng thuốc Phổng Thửờng mài Quốc tế ICC . ICC đửờc thành làp vàố nàm 1919 vời muc tiều bàn đàu là thUc đà y thửờng mài quốc tề vàố thời điề m mà chU nghĩà quốc già và chu nghĩà bàố hố đề dốà nghiềm trọng hề thống thửờng mài thề giời. Trền tinh thàn đố UCP đửờc bàn hành làn đàu tiền đà làm giàm sử bàt đống dố mối quốc già cố gàng àp dung mốt quy tàc riềng về thử tín dung và đà đàt đửờc muc tiều là tàố rà mốt bố quy tàc hờp đống tử đố thiềt làp sử thống nhàt trống thửc hành tín dung chửng tử đề càc nhà thửc hành khống phài đối phố vời sử xung đốt phàp luàt khống đàng cố giửà càc quốc già. Viềc UCP đửờc chàp nhàn rộng rài bời càc nhà thửc hành ờ càc nửờc cố hề thô ng kinh tề và phàp luàt ràt khàc biềt là bàng chửng khàng định sử thành cống củà Quy tàc này. Càn lửu y ràng UCP là sàn phàm cuà mốt tố chửc quốc tề tử nhàn chử khống phài là cờ quàn chính phu. Ngày tử khi mời hộàt đọng ICC đà luôn nhàn màng vài trố quàn trọng cuà khà nàng tử điều tiết trống thửc tiền kinh dộành. Bàn Quy tàc này hộàn toàn dố càc chuyền già thuốc khu vửc tử nhàn sộàn thàộ đà khàng định đửờc tính đung đàn cuà quàn điề m trền. UCP là bố quy tàc tử nhàn về thửờng mài thành cống nhàt tử trửờc đền này. Ràt nhiều cà nhàn và tố chửc đà đống góp chố bàn sửà đối làn này vời tền gối là UCP 600. Đố là nhốm sộàn thàộ UCP đà nghiền cửu xềm xềt ky lửờng trền 5000 y kiền gốp y trửờc khi đửà rà vàn bàn đửờc chàp nhàn cuố cùng nhóm tư vấn UCP bao gom các thanh viên từ hon 25 qùóc gia đóng vai tró lá co quan tư vấn đê phán hói vá đê xùat nhừng thay đói tróng qua trình sóan thaó trên 400 thanh viên tróng Uy ban Ky .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    359    2    19-06-2024
4    348    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.