Tính chia đúng của các số nguyên

Nếu một trong hai số a và b chia hết cho m, số kia không chia hết cho m thì a + b và a – b đề không chia hết cho m. Nếu tổng hoặc hiệu hai số chia hết cho m và một trong hai số ấy chia hết cho m thì số còn lại cũng chia hết cho m.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG