Tìm hiểu về Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Xây dựng và phát triển TTCK là mực tiêu đã được Đảng và Chính phủ Việt Nam định hướng từ những năm đầu thập kỹ 90 ( thế kur 21) nhằm xác lập một kênh huy động vốn mới cho đầu tư phát triển. Việc nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập TTCK đã được nhiều cơ quan nhà nước, các Viện nghiên cứu phối hợp đề xuất với Chính phủ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG