Chương II: Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

+ CTTNHH là DN, trong đó . Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn . Phần vốn góp của thành viên được chuyển nhượng theo qui định của luất DN: Chào bán cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ Chỉ được chuyển cho người không phải là TV nếu các TV còn lại không mua hoặc mua không hết | CHƯƠNG II: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I. CÔNG TY CỔ PHẦN 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19 Nhu cầu vốn tăng Công ty tự huy động vốn Công ty cổ phần ra đời Công ty cổ phần Đông Ấn 1602 2. CÁC HÌNH THÁI DOANH NGIỆP Cty håüp danh HÇNH THAÏI DOANH NGHIÃÛP DN cäng DN TÆ DN công tư hợp doanh DN cäüng âäöng DN tư nhán Cty cpháön Cty TNHH Cty håüp tæ b2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Khái niệm: + CTTNHH là DN, trong đó . Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn . Phần vốn góp của thành viên được chuyển nhượng theo qui định của luất DN: Chào bán cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ Chỉ được chuyển cho người không phải là TV nếu các TV còn lại không mua hoặc mua không hết + CTTNHH không được quyền phát hành cổ phiếu + CTTNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quyền và nghĩa vụ của thành viên: + Quyền: . Quyền chung của các TV Được chia lợi nhuận Tham dự họp HĐTV để thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp Xem xét sổ đăng ký TV, sổ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu khác và nhận bản sao hoặc bản trích lục các tài liệu này Được chia giá trị còn lại của công ty. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty; được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp Được khởi kiện giám đốc khi gây thiệt hại đến lợi ích của các thành viên Các quyền khác qui đinh tại luật DN hoặc Đlệ Cty . Quyền của các TV lớn Thành viên lớn là TV hoặc nhóm TV sở hữu trên 35% vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Đlệ Cty qui định TV lớn có quyền yêu cầu họp HĐTV để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền + Nghĩa vụ của các TV Góp vốn đủ và đúng hạn Tuân thủ điều lệ của Cty Chấp hành các qui định của HĐTV Thực hiện các nghĩa vụ khác do Cty qui định b3. CÔNG TY CỔ PHẦN @ Khái niệm: - CTCP là doanh nghiệp, trong đó Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn Cổ đông có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG