Chương III: Hàng hóa trên thị trường chứng khoán và vai trò của các tổ chức tài chính

Trái phiếu: là một hợp đồng nợ được ký kết giữa chủ thể phát hành và người cho vay. Đặc điểm của tờ trái phiếu: Hưởng lãi suất cố định, ít rủi ro, được thu hồi vốn gốc khi đáo hạn, ưu tiên trả nợ trước khi công ty giải thế. | CHƯƠNG III HÀNG HOÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN & VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH Các sản phẩm và đặc điểm các sản phẩm trên thị trường chứng khoán Các loại TTCK và các thành viên tham gia TTCK Vai trò của NH và các tổ chức tài chính trung gian đối với TTCK I. HÀNG HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNG HÓA TRÊN TTCK Hàng hóa trên TTCK HH trên TTCK là các loại Ckhoán CK là bằng chứng, bằng khoán chứng nhận cho người cầm giữ có quyền nhất định liên quan đến một loại TS nào đó. CK theo nghĩa hẹp bao gồm: TP, CP và SP phái sinh từ TP, CP. Như vậy HH trên TTCK có 3 loại Trái phiếu - TP là một hợp đồng nợ được ký kết giữa chủ thể phát hành và người cho vay Đặc điểm của tờ trái phiếu + Hưởng lãi suất cố định + Ít rủi ro + Được thu hồi vốn gốc khi đáo hạn + Ưu tiên trả nợ trước khi công ty giải thể - TP gồm có các loại: + Trái phiếu Chính phủ: CP phát hành để bù đắp thiếu hụt do bội chi NS Thời hạn: trung và dài hạn Lãi suất thấp, ít rủi ro + Trái phiếu công ty Do các công ty phát hành nhằm huy động vốn để đáp ứng nhu cầu HĐ của cty * Các loại trái phiếu công ty - Trái phiếu thế chấp Trái phiếu tín chấp Trái phiếu cầm cố Trái phiếu có khả năng chuyển đổi Trái phiếu có lãi suất thả nỗi * Mệnh giá trái phiếu và các nhân tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu Mệnh giá (Parvalue) là giá trị danh nghĩa được in trên tờ TP sẽ được trả lại cho người cầm giữ vào ngày đáo hạn MG = VHĐ/SPH trong đó: MG là mệnh giá trái phiếu, VHĐ là số vốn cần huy động và SPH là số trái phiếu phát hành. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá TP: Khả năng Tchính của người cung cấp TP, thời gian đáo hạn, dự kiến về lạm phát, biến động LSuất thị trường, thay đổi tỷ giá hối đoái. Cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông (Common Stock) Người mua cổ phiếu thì được gọi là cổ đông của Cty Cphần, là người chủ của Cty Cphần nên được trực tiếp thụ hưởng kết quả và lãnh chịu mọi rủi ro trong HĐ SX – KD của DN. Cổ phiếu có những đặc điểm như sau: + Không có thời gian đáo hạn + Cổ tức của CP tùy thuộc vào kết quả HĐ SX-KD của doanh . | CHƯƠNG III HÀNG HOÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN & VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH Các sản phẩm và đặc điểm các sản phẩm trên thị trường chứng khoán Các loại TTCK và các thành viên tham gia TTCK Vai trò của NH và các tổ chức tài chính trung gian đối với TTCK I. HÀNG HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNG HÓA TRÊN TTCK Hàng hóa trên TTCK HH trên TTCK là các loại Ckhoán CK là bằng chứng, bằng khoán chứng nhận cho người cầm giữ có quyền nhất định liên quan đến một loại TS nào đó. CK theo nghĩa hẹp bao gồm: TP, CP và SP phái sinh từ TP, CP. Như vậy HH trên TTCK có 3 loại Trái phiếu - TP là một hợp đồng nợ được ký kết giữa chủ thể phát hành và người cho vay Đặc điểm của tờ trái phiếu + Hưởng lãi suất cố định + Ít rủi ro + Được thu hồi vốn gốc khi đáo hạn + Ưu tiên trả nợ trước khi công ty giải thể - TP gồm có các loại: + Trái phiếu Chính phủ: CP phát hành để bù đắp thiếu hụt do bội chi NS Thời hạn: trung và dài hạn Lãi suất thấp, ít rủi ro + Trái phiếu công ty Do các công ty phát hành nhằm huy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.